Saturday, May 30, 2015

Mataio 8

1 UA maliu ifo ia i le mauga, ona mulimuli mai ai lea ia te ia o le motu o tagata e toatele.
2 Faauta foi, ua sau le lepela, ua ifo mai ia te ia, ua faapea mai, Le Alii e, a a finagalo i ai e te mafaia lava ona faamamā mai ia te au.
3 Ona aapa atu lea e Iesu o lona aao, ua pa‘i atu ia te ia, ua faapea atu, Ou te loto i ai; ina mama ia oe. Ona mama loa lea o lona lepela.
4 Ona fetalai atu lea o Iesu ia te ia, Ia oe, ne‘i e ta‘u atu i se tasi; a ia e alu, ina faaali oe i le faitaulaga, ma e avatu le taulaga na poloai ai Mose, e fai ma faailoga ia te i latou.
5 Ua oo atu Iesu i Kapanaumi, ona sau ai lea ia te ia o le ta‘ita‘i o le toaselau, ua aioi mai ia te ia,
6 Ua faapea mai, Le Alii e, ua taoto la‘u auauna i le fale e ma‘i i le supa, ua matua tiga lava.
7 Ona fetalai atu ‘lea o Iesu ia te ia, O le a a‘u alu atu e faamalolo ia te ia.
8 Ua tali i mai le ta‘ita‘i o le toaselau, ua faapea mai, Le Alii e, e le aoga a‘u ona ‘e ulufale atu i lalo ifo o lo‘u fale; tau lava ina oo mai sau fetalaiga, e malolo ai la‘u auauna.
9 Auā o a‘u foi o le tagata ua pule i ai le tasi, ua ou pule foi i le ‘au tau; a a‘u fai atu i le tasi, Ina alu ia, ona alu ai lea; ma le tasi, Ina sau ia, ona sau ai lea; ma la‘u auauna, Ina faia lenei mea, ona fai ai lea.
10 Ua faafofoga l ai Iesu, ona ofo ai lea, ua faapea atu foi i e ua mulimuli mai, E moni, ou te fai atu ia te outou, ou te lei iloa ia Isaraelu lava se faatuatua e faapena ona tele.
11 Ou te fai atu foi ia te outou, e toatele e o mai mai sasae ma sisifo, e taooto e aai faatasi ma Aperaamo, ma Isaako, ma Iakopo, i le malo o le lagi;
12 A o tagata o le malo, e tulia i latou i le pouliuli i fafo, e i ai le taufaitagiaue ma le lilivau o nifo.
13 Ona fetalai atu ai lea o Iesu i le ta‘ita‘i o le toaselau, Ina alu ia, e pei ona e faatuatua, ia faapea lava ona faia mo oe. Ona malolo ai lea o lana auauna i lea lava itu aso.
14 Ua ulufale atu Iesu i le fale o Peteru, ona silafia ai lea e ia le tinā o lana avā ua taoto i le ma‘i vevela.
15 Ua pa‘i atu o ia i le lima o le fafine, ona te‘a lava lea o le ma‘i vevela ia te ia; ona tulai lea o ia, ua auauna ia te i latou.
16 Ua oo i le afiafi, ona latou au mai ai lea ia te ia o tagata e toatele ua uluitinoina e temoni; ona ia tulia ai lea o agaga i le upu lava, ua faamaloloina foi e ia o i latou uma na mamai.
17 Ona taunuu ai lea o le upu a le perofeta o Isaia, ua faapea mai, O ia lava na na aveina o tatou vaivai, ma na tauave o tatou ma‘i.
18 Ua silafia e Iesu le motu o tagata e toatele ua vagavagai mai ia te ia, ona fetalai atu ai lea o ia ia o atu i le tasi itu.
19 Ona sau ai lea o le tasi tusiupu, ua faapea mai ia te ia, Le a‘oa‘o e, ou te mulimuli atu ia te oe i mea uma e te maliu atu i ai.
20 Ona fetalai atu ai lea o Iesu ia te ia, E fai lua o alope, e fai foi mea e momoe ai manu felelei; a o le Atalii o le tagata, e leai se mea e moe ai o ia.
21 Ua fai mai foi ia te ia o le tasi o ona soo, Le Alii e, tuu mai ia ia te au, so‘u muai alu e tanu i lo‘u tama.
22 A ua fetalai atu Iesu ia te ia, Mulimuli mai ia ia te au, a e tuu pea ia i e ua oti e tanu i o latou tagata oti.
23 Ua maliu ae ia i le vaa, ona mulimuli atu ai lea ia te ia o ona soo.
24 Faauta foi, ua to mai le afā tele i le vai, ona osofia mai ai lea o le vaa e peau; a ua tofa o ia.
25 Ona o mai ai lea o ona soo, ua fafagu ia te ia, ua faapea mai, Le Alii e, ia e faaola mai ia te i matou, o le a matou fano.
26 Ona fetalai atu ai lea o ia ia te i latou, Se a le mea ua outou matatau ai, outou e faatuatua itiiti? Ona tulai ai lea o ia, ua vavao i le matagi ma le vai, ona tele ai lea o le malū.
27 Ona taufaiofo ai lea o tagata, ua faapea ane, Ua silisili lava lenei Alii! auā ua usiusitai ia te ia le matagi ma le vai.
28 Ua oo atu ia i le tasi itu i le nuu o Kerekese, ona fetaiai ai lea ma ia o tagata e toalua ua uluitinoina e temoni, ua o mai mai tuugamau, ua matua faavalemalosi i laua, e le mafai ai se tasi ona ui ane i lea ala.
29 Faauta foi, ua alalaga i laua, ua faapea mai, Se a lau na ia te i matou nei, Iesu e, le Alo o le Atua? Ua e maliu mai ea iinei, e te faatiga ia te i matou a o lei oo i ona po?
30 Ua mamao ane foi ma i latou le lafu puaa e tele o tataa.
31 Ua aioi mai temoni ia te ia, ua faapea mai, Afai a ē tulia i matou i fafo, tuu mai ia ia te i matou e o atu i le lafu puaa.
32 Ona fetalai atu ai lea o ia ia te i latou, Ina o ia. Ona latou oi fafo ai lea, ua o atu i le lafu puaa; faauta foi, ua feosofi ifo le lafu puaa uma i le tofē i le vai, ua mamate ai i le vai.
33 Ona sosola ai lea o e sa fagaina, ua oo i le aai, ma tala atu ai mea uma, atoa ma mea ua oo i e sa i ai temoni.
34 Faauta foi, ua o uma mai le aai e faafetaiai ia Iesu ; ua latou iloa o ia,ona latou aioi mai ai lea ia alu ese o ia i lo latou nuu.

No comments:

Post a Comment