Thursday, October 1, 2015

Mataio 9

1 Ona maliu ae lea o ia i le vaa, ua maliu atu i le tasi itu, ona oo lea i lana lava aai.
2 Faauta foi, ua latou au mai ia te ia le tagata supa, ua taoto i le moega; ua silafia foi e Iesu lo latou faatuatua, ona fetalai atu ai lea o ia i le supa, Lo'u atalii e, ina faalototele ia oe, ua faamagaloina au agasala.
3 Faauta foi, ua faapea ifo nisi o le au tusiupu i o latou loto, Ua upu leaga lenei tagata i le Atua.
4 Ua silafia o Iesu o latou manatunatu, ona faapea atu lea o ia, Se a le mea ua manatunatu leaga ai o outou loto?
5 Auā po o le fea le faigofie? Po o le fai atu, Ua faamagaloina au agasala; po o le fai atu, Tulai ia, ina savali?
6 A e peitai ina ia iloa e outou o i ai i le Atalii o le tagata i le lalolagi le pule e faamagalo ai agasala, (ona fetalai atu ai lea o ia i le supa,) Ina tulai ia, ina ave lou moega, ma alu i lou fale.
7 Ona tulai ai lea o ia, ua alu i lona fale.
8 Ua iloa e le motu o tagata, ona taufaiofo ai lea; ua latou vivii atu i le Atua le ua foaiina mai le pule faapena i tagata.
9 Ua maliu ese Iesu i lea mea, ona silafia ai lea e ia o le tagata ua nofo i le fale e tali ai taulaga, o Mataio lona igoa; ua faapea atu ia te ia, Ina mulimuli mai ia ia te au. Ona tulai ai lea o ia, ua mulimuli atu ia te ia.
10 Ua taoto o ia i le fale o taumafa, faauta foi, o le au telona e toatele ma e ua agasala ua o mai ai, ua latou taooto e aai faatasi ma Iesu ma ona soo.
11 Ua iloa e le au faresaio, ona latou fai atu ai lea i ona soo, Se a le mea ua aai faatasi ai la outou a'oa'o ma le au telona ma e ua agasala?
12 A ua lagona e Iesu, ona fetalai atu ai lea o ia ia te i latou, E le aoga le fomai i e malolo, na o e mamai.
13 Ina o ia, ina a'oa'o po o le a le uiga o lea upu, Ou te loto i le alofa, a e le o le taulaga; auā ou te lei sau e valaau i e ua amiotonu, a o e ua agasala ina ia latou salamo.
14 Ona o mai ai lea o soo o Ioane ia te ia, ua faapea mai, Se a le mea ua anapopogi soo ai i matou ma le au faresaio, a o ou soo, e le anapopogi i latou?
15 Ona fetalai atu ai lea o Iesu ia te i latou, E mafai ea ona faanoanoa o aumea a le faatoafaiavā i ona aso o ia te i latou o le faatoafaiavā? A e oo mai ona aso e aveeseina ai ia te i latou o le faatoafaiavā, ona latou anapopogi ai lea.
16 E leai se tasi na te fonoa le matuā ofu i le ie fou; auā e masae le ofu i lona fono, ona atili ai lea ona masae.
17 E le utufia foi le uaina fou i fagu pa'u tuai; a faapea, ona pāpā ai lea o fagu pa'u, ona masaa lea o le uaina, e māumau foi fagu pa'u; a e utufia le uaina fou i fagu pa'u fou, ona faatau saogalemu ai lea.
18 Ua fetalai atu ia i ia upu ia te i latou, faauta, ua sau le alii, ua ifo mai ia te ia, ua faapea mai, Ua oti nei lava lo'u afafine; a ia e maliu atu, ma faaee lou aao i luga ia te ia, ona ola ai lea o ia.
19 Ona tulai ai lea o Iesu, ua mulimuli atu ia te ia o ia ma ona soo.
20 Faauta foi, o le fafine na i ai le puna toto i tausaga e sefulu ma le lua, ua alu ane ia i ona tua, ua ia pa'i ane i le tuupao o lona ofu;
21 Auā ua fai ifo ia i lona loto, Afai ou te pa'i atu tau o lona ofu, ou te ola ai.
22 A ua fāliu Iesu, na silafia o ia, ona faapea atu ai lea o ia, Lo'u afafine e, ina faalototele ia oe, ua e ola i lou faatuatua. Ona ola ai lea o le fafine talu lea lava itu aso.
23 Ua ulufale atu Iesu i le fale o le alii, ona silafia ai lea e ia o e ili fagufagu ma le motu o tagata ua pa le lauaitu,
24 Ua faapea atu o ia ia te i latou, Ina o ese ia; auā e lei oti le teine, ua na ona moe. Ona latou tapisa mai ai lea ia te ia.
25 Ua tulia le motu o tagata, ona ulu atu ai lea o ia, ua tago i lona lima, ona tulai ae lea o le teine.
26 Ona logo atu lea o lenei mea i lea nuu uma.
27 Ua maliu ese Iesu i lea mea, ona mulimuli mai ai lea ia te ia o tauaso e toalua, ua alalaga, ua faapea mai, Le alo e o Tavita, ia e alofa mai ia te i maua.
28 Ua ulufale ia i le fale, ua o mai ai ia te ia o ia tauaso; ona fetalai atu ai lea o Iesu ia te i laua, Ua oulua faatuatua mai ea ia te au ou te mafaia lenei mea? Ona la fai mai ai lea ia te ia, Ioe, le Alii e.
29 Ona pa'i atu ai lea o ia i o la mata, ua faapea atu, E pei ona oulua faatuatua, ia faapea lava ona faia ia te oulua.
30 Ona pupula ai lea o laua mata. Ona matuā fetalai atu lea o Iesu ia te i laua, ua faapea atu, Ia oulua, ne'i faailoa atu i se tasi.
31 A ua la o ma faalauaitele le tala ia te ia i lea nuu uma.
32 Ua la o, faauta, ua latou au mai ia te ia le tagata gūgū, ua uluitinoina e le temoni.
33 Ua tulia le temoni, ona tautala mai ai lea o le gūgū. Ona taufaiofo ai lea o le motu o tagata, ua faapea ane, E lei iloa mai anamua se mea faapena i Isaraelu.
34 A ua fai ane le au faresaio, O le temoni sili ua tulia ai e ia o temoni.
35 Ua faataamilo Iesu i aai uma ma faoa aai, ua a'oa'o i o latou sunako, ma tala'i i le tala lelei o le malo, ua ia faamalolo foi i ma'i uma, ma ma'i tiga uma o le nuu.
36 Ua silafia e ia le motu o tagata, ona mutimuti vale ai lea o lona alofa ia te i latou, ona ua lailoa i latou ma tuulafoaiina, e pei o mamoe e leai so latou leoleo.
37 Ona fetalai atu ai lea o ia i ona soo, E tele le saito e seleseleina, a o le au fai galuega e toaitiiti ia;
38 O lea ia outou aioi atu ai i le Alii e ana le saito e seleseleina, ina ia aauina mai e ia ni e galulue i lana saito e seleseleina.

No comments:

Post a Comment