Thursday, October 1, 2015

Mataio 9

1 Ona maliu ae lea o ia i le vaa, ua maliu atu i le tasi itu, ona oo lea i lana lava aai.
2 Faauta foi, ua latou au mai ia te ia le tagata supa, ua taoto i le moega; ua silafia foi e Iesu lo latou faatuatua, ona fetalai atu ai lea o ia i le supa, Lo'u atalii e, ina faalototele ia oe, ua faamagaloina au agasala.
3 Faauta foi, ua faapea ifo nisi o le au tusiupu i o latou loto, Ua upu leaga lenei tagata i le Atua.
4 Ua silafia o Iesu o latou manatunatu, ona faapea atu lea o ia, Se a le mea ua manatunatu leaga ai o outou loto?
5 Auā po o le fea le faigofie? Po o le fai atu, Ua faamagaloina au agasala; po o le fai atu, Tulai ia, ina savali?
6 A e peitai ina ia iloa e outou o i ai i le Atalii o le tagata i le lalolagi le pule e faamagalo ai agasala, (ona fetalai atu ai lea o ia i le supa,) Ina tulai ia, ina ave lou moega, ma alu i lou fale.
7 Ona tulai ai lea o ia, ua alu i lona fale.
8 Ua iloa e le motu o tagata, ona taufaiofo ai lea; ua latou vivii atu i le Atua le ua foaiina mai le pule faapena i tagata.
9 Ua maliu ese Iesu i lea mea, ona silafia ai lea e ia o le tagata ua nofo i le fale e tali ai taulaga, o Mataio lona igoa; ua faapea atu ia te ia, Ina mulimuli mai ia ia te au. Ona tulai ai lea o ia, ua mulimuli atu ia te ia.
10 Ua taoto o ia i le fale o taumafa, faauta foi, o le au telona e toatele ma e ua agasala ua o mai ai, ua latou taooto e aai faatasi ma Iesu ma ona soo.
11 Ua iloa e le au faresaio, ona latou fai atu ai lea i ona soo, Se a le mea ua aai faatasi ai la outou a'oa'o ma le au telona ma e ua agasala?
12 A ua lagona e Iesu, ona fetalai atu ai lea o ia ia te i latou, E le aoga le fomai i e malolo, na o e mamai.
13 Ina o ia, ina a'oa'o po o le a le uiga o lea upu, Ou te loto i le alofa, a e le o le taulaga; auā ou te lei sau e valaau i e ua amiotonu, a o e ua agasala ina ia latou salamo.
14 Ona o mai ai lea o soo o Ioane ia te ia, ua faapea mai, Se a le mea ua anapopogi soo ai i matou ma le au faresaio, a o ou soo, e le anapopogi i latou?
15 Ona fetalai atu ai lea o Iesu ia te i latou, E mafai ea ona faanoanoa o aumea a le faatoafaiavā i ona aso o ia te i latou o le faatoafaiavā? A e oo mai ona aso e aveeseina ai ia te i latou o le faatoafaiavā, ona latou anapopogi ai lea.
16 E leai se tasi na te fonoa le matuā ofu i le ie fou; auā e masae le ofu i lona fono, ona atili ai lea ona masae.
17 E le utufia foi le uaina fou i fagu pa'u tuai; a faapea, ona pāpā ai lea o fagu pa'u, ona masaa lea o le uaina, e māumau foi fagu pa'u; a e utufia le uaina fou i fagu pa'u fou, ona faatau saogalemu ai lea.
18 Ua fetalai atu ia i ia upu ia te i latou, faauta, ua sau le alii, ua ifo mai ia te ia, ua faapea mai, Ua oti nei lava lo'u afafine; a ia e maliu atu, ma faaee lou aao i luga ia te ia, ona ola ai lea o ia.
19 Ona tulai ai lea o Iesu, ua mulimuli atu ia te ia o ia ma ona soo.
20 Faauta foi, o le fafine na i ai le puna toto i tausaga e sefulu ma le lua, ua alu ane ia i ona tua, ua ia pa'i ane i le tuupao o lona ofu;
21 Auā ua fai ifo ia i lona loto, Afai ou te pa'i atu tau o lona ofu, ou te ola ai.
22 A ua fāliu Iesu, na silafia o ia, ona faapea atu ai lea o ia, Lo'u afafine e, ina faalototele ia oe, ua e ola i lou faatuatua. Ona ola ai lea o le fafine talu lea lava itu aso.
23 Ua ulufale atu Iesu i le fale o le alii, ona silafia ai lea e ia o e ili fagufagu ma le motu o tagata ua pa le lauaitu,
24 Ua faapea atu o ia ia te i latou, Ina o ese ia; auā e lei oti le teine, ua na ona moe. Ona latou tapisa mai ai lea ia te ia.
25 Ua tulia le motu o tagata, ona ulu atu ai lea o ia, ua tago i lona lima, ona tulai ae lea o le teine.
26 Ona logo atu lea o lenei mea i lea nuu uma.
27 Ua maliu ese Iesu i lea mea, ona mulimuli mai ai lea ia te ia o tauaso e toalua, ua alalaga, ua faapea mai, Le alo e o Tavita, ia e alofa mai ia te i maua.
28 Ua ulufale ia i le fale, ua o mai ai ia te ia o ia tauaso; ona fetalai atu ai lea o Iesu ia te i laua, Ua oulua faatuatua mai ea ia te au ou te mafaia lenei mea? Ona la fai mai ai lea ia te ia, Ioe, le Alii e.
29 Ona pa'i atu ai lea o ia i o la mata, ua faapea atu, E pei ona oulua faatuatua, ia faapea lava ona faia ia te oulua.
30 Ona pupula ai lea o laua mata. Ona matuā fetalai atu lea o Iesu ia te i laua, ua faapea atu, Ia oulua, ne'i faailoa atu i se tasi.
31 A ua la o ma faalauaitele le tala ia te ia i lea nuu uma.
32 Ua la o, faauta, ua latou au mai ia te ia le tagata gūgū, ua uluitinoina e le temoni.
33 Ua tulia le temoni, ona tautala mai ai lea o le gūgū. Ona taufaiofo ai lea o le motu o tagata, ua faapea ane, E lei iloa mai anamua se mea faapena i Isaraelu.
34 A ua fai ane le au faresaio, O le temoni sili ua tulia ai e ia o temoni.
35 Ua faataamilo Iesu i aai uma ma faoa aai, ua a'oa'o i o latou sunako, ma tala'i i le tala lelei o le malo, ua ia faamalolo foi i ma'i uma, ma ma'i tiga uma o le nuu.
36 Ua silafia e ia le motu o tagata, ona mutimuti vale ai lea o lona alofa ia te i latou, ona ua lailoa i latou ma tuulafoaiina, e pei o mamoe e leai so latou leoleo.
37 Ona fetalai atu ai lea o ia i ona soo, E tele le saito e seleseleina, a o le au fai galuega e toaitiiti ia;
38 O lea ia outou aioi atu ai i le Alii e ana le saito e seleseleina, ina ia aauina mai e ia ni e galulue i lana saito e seleseleina.

Saturday, May 30, 2015

Mataio 8

1 UA maliu ifo ia i le mauga, ona mulimuli mai ai lea ia te ia o le motu o tagata e toatele.
2 Faauta foi, ua sau le lepela, ua ifo mai ia te ia, ua faapea mai, Le Alii e, a a finagalo i ai e te mafaia lava ona faamamā mai ia te au.
3 Ona aapa atu lea e Iesu o lona aao, ua pa‘i atu ia te ia, ua faapea atu, Ou te loto i ai; ina mama ia oe. Ona mama loa lea o lona lepela.
4 Ona fetalai atu lea o Iesu ia te ia, Ia oe, ne‘i e ta‘u atu i se tasi; a ia e alu, ina faaali oe i le faitaulaga, ma e avatu le taulaga na poloai ai Mose, e fai ma faailoga ia te i latou.
5 Ua oo atu Iesu i Kapanaumi, ona sau ai lea ia te ia o le ta‘ita‘i o le toaselau, ua aioi mai ia te ia,
6 Ua faapea mai, Le Alii e, ua taoto la‘u auauna i le fale e ma‘i i le supa, ua matua tiga lava.
7 Ona fetalai atu ‘lea o Iesu ia te ia, O le a a‘u alu atu e faamalolo ia te ia.
8 Ua tali i mai le ta‘ita‘i o le toaselau, ua faapea mai, Le Alii e, e le aoga a‘u ona ‘e ulufale atu i lalo ifo o lo‘u fale; tau lava ina oo mai sau fetalaiga, e malolo ai la‘u auauna.
9 Auā o a‘u foi o le tagata ua pule i ai le tasi, ua ou pule foi i le ‘au tau; a a‘u fai atu i le tasi, Ina alu ia, ona alu ai lea; ma le tasi, Ina sau ia, ona sau ai lea; ma la‘u auauna, Ina faia lenei mea, ona fai ai lea.
10 Ua faafofoga l ai Iesu, ona ofo ai lea, ua faapea atu foi i e ua mulimuli mai, E moni, ou te fai atu ia te outou, ou te lei iloa ia Isaraelu lava se faatuatua e faapena ona tele.
11 Ou te fai atu foi ia te outou, e toatele e o mai mai sasae ma sisifo, e taooto e aai faatasi ma Aperaamo, ma Isaako, ma Iakopo, i le malo o le lagi;
12 A o tagata o le malo, e tulia i latou i le pouliuli i fafo, e i ai le taufaitagiaue ma le lilivau o nifo.
13 Ona fetalai atu ai lea o Iesu i le ta‘ita‘i o le toaselau, Ina alu ia, e pei ona e faatuatua, ia faapea lava ona faia mo oe. Ona malolo ai lea o lana auauna i lea lava itu aso.
14 Ua ulufale atu Iesu i le fale o Peteru, ona silafia ai lea e ia le tinā o lana avā ua taoto i le ma‘i vevela.
15 Ua pa‘i atu o ia i le lima o le fafine, ona te‘a lava lea o le ma‘i vevela ia te ia; ona tulai lea o ia, ua auauna ia te i latou.
16 Ua oo i le afiafi, ona latou au mai ai lea ia te ia o tagata e toatele ua uluitinoina e temoni; ona ia tulia ai lea o agaga i le upu lava, ua faamaloloina foi e ia o i latou uma na mamai.
17 Ona taunuu ai lea o le upu a le perofeta o Isaia, ua faapea mai, O ia lava na na aveina o tatou vaivai, ma na tauave o tatou ma‘i.
18 Ua silafia e Iesu le motu o tagata e toatele ua vagavagai mai ia te ia, ona fetalai atu ai lea o ia ia o atu i le tasi itu.
19 Ona sau ai lea o le tasi tusiupu, ua faapea mai ia te ia, Le a‘oa‘o e, ou te mulimuli atu ia te oe i mea uma e te maliu atu i ai.
20 Ona fetalai atu ai lea o Iesu ia te ia, E fai lua o alope, e fai foi mea e momoe ai manu felelei; a o le Atalii o le tagata, e leai se mea e moe ai o ia.
21 Ua fai mai foi ia te ia o le tasi o ona soo, Le Alii e, tuu mai ia ia te au, so‘u muai alu e tanu i lo‘u tama.
22 A ua fetalai atu Iesu ia te ia, Mulimuli mai ia ia te au, a e tuu pea ia i e ua oti e tanu i o latou tagata oti.
23 Ua maliu ae ia i le vaa, ona mulimuli atu ai lea ia te ia o ona soo.
24 Faauta foi, ua to mai le afā tele i le vai, ona osofia mai ai lea o le vaa e peau; a ua tofa o ia.
25 Ona o mai ai lea o ona soo, ua fafagu ia te ia, ua faapea mai, Le Alii e, ia e faaola mai ia te i matou, o le a matou fano.
26 Ona fetalai atu ai lea o ia ia te i latou, Se a le mea ua outou matatau ai, outou e faatuatua itiiti? Ona tulai ai lea o ia, ua vavao i le matagi ma le vai, ona tele ai lea o le malū.
27 Ona taufaiofo ai lea o tagata, ua faapea ane, Ua silisili lava lenei Alii! auā ua usiusitai ia te ia le matagi ma le vai.
28 Ua oo atu ia i le tasi itu i le nuu o Kerekese, ona fetaiai ai lea ma ia o tagata e toalua ua uluitinoina e temoni, ua o mai mai tuugamau, ua matua faavalemalosi i laua, e le mafai ai se tasi ona ui ane i lea ala.
29 Faauta foi, ua alalaga i laua, ua faapea mai, Se a lau na ia te i matou nei, Iesu e, le Alo o le Atua? Ua e maliu mai ea iinei, e te faatiga ia te i matou a o lei oo i ona po?
30 Ua mamao ane foi ma i latou le lafu puaa e tele o tataa.
31 Ua aioi mai temoni ia te ia, ua faapea mai, Afai a ē tulia i matou i fafo, tuu mai ia ia te i matou e o atu i le lafu puaa.
32 Ona fetalai atu ai lea o ia ia te i latou, Ina o ia. Ona latou oi fafo ai lea, ua o atu i le lafu puaa; faauta foi, ua feosofi ifo le lafu puaa uma i le tofē i le vai, ua mamate ai i le vai.
33 Ona sosola ai lea o e sa fagaina, ua oo i le aai, ma tala atu ai mea uma, atoa ma mea ua oo i e sa i ai temoni.
34 Faauta foi, ua o uma mai le aai e faafetaiai ia Iesu ; ua latou iloa o ia,ona latou aioi mai ai lea ia alu ese o ia i lo latou nuu.

Friday, May 22, 2015

Mataio 7

1 AUA tou te faamasino atu, ina ne‘i faamasinoina outou.
2 Auā o le faamasinoga tou te faamasinoina atu ai, e faamasinoina ai outou; o le fua foi tou te fuaina atu ai, e toe fuaina mai ai ia te outou.
3 Se a le mea e te vaai atu ai i si fāsi laau i le mata o lou uso, a e te le iloa e oe le utupoto i lou lava mata?
4 Pe faapefea foi ona e fai atu i lou uso, Tuu mai ia, so‘u eu ese le fāsi laau i lou mata; faauta foi, o i lou lava mata le utupoto?
5 O oe na le pepelo, ia e muai tiai le utupoto i lou lava mata, ona e iloa lelei ai .lea e eueseina atu le fāsi laau i le mata o lou uso.
6 Aua tou te avatu le mea paia i ulī; aua foi tou te lafo a outou penina i luma o puaa, ne‘i latou soli ai i o latou vae, ma liliu mai, i le saeia ai outou.
7 Ia outou ole atu, ona foaiina mai ai lea ia te outou; ia outou saili, ona outou maua ai lea; ia outou tu‘itu‘i atu, ona toina ai lea ia te outou.
8 Auā ai se ole atu, e maua e ia; o la saili foi, e iloa e ia; e toina foi i le tu‘itu‘i atu.
9 O ai foi se tagata o outou pe a ole mai lona atalii se areto, na te avane ea ia te ia se maa?
10 A ole mai foi se i‘a, na te avane ea ia te ia se gata?
11 O lenei, o outou e leaga, afai ua iloa e outou ona avatu o mea lelei ma a outou fanau, e le sili ea ona foaiina mai e lo outou Tamā o i le lagi o mea lelei i e ole atu ai ia te ia?
12 O mea uma foi tou te loto i ai ia faia e tagata ia te outou, ia faapea lava ona outou faia ia te i latou; aua o le tulafono lea ma le au perofeta.
13 Ia outou ulu atu i le faitotoa va apiapi; auā e va tele le faitotoa, e lautele foi le ala e tau atu i le malaia, e toatele foi i latou o e ui atu ai.
14 Auā e va apiapi le faitotoa, e lauitiiti foi le ala e tau atu i le ola, e toaitiiti foi i latou o e maua.
15 Ia outou ma perofeta pepelo, o e o mai ia te outou i ofu faamamoe, a o totonu o luko feai lava i latou.
16 Tou te iloa i latou i o latou fua. Pe tau mai ea tagata se fuifui vine mai le laau tuitui, po o mati mai le laau talatala?
17 E faapea foi laau lelei taitasi ma fua mai i fua lelei; a o le laau leaga e fua mai i fua leaga.
18 E le mafai i le laau lelei ona fua mai i fua leaga, e le mafai foi i le laau leaga ona fua mai i f ua lelei.
19 O laau uma e le fua mai i fua lelei, e taia ia ma lafoina i le afi.
20 O lea foi tou te iloa ai i latou i o latou fua.
21 E le sao atu i le malo o le lagi i latou uma o e fai mai ia te au, Le Alii e, le Alii e; na o le na te faia le finagalo o lo‘u Tamā o i le lagi.
22 E toatele latou te fai mai ia te au i lea aso, Le Alii e, le Alii e, matou te lei perofeta ane ea i lou igoa, o lou igoa foi na matou tulia ai temoni, o lou igoa foi na. matou fai ai, vavega e tele?
23 Ona ou ta‘utino atu ai lea ia. te i latou, Ou te lei iloa lava outou; ina o ese ia outou ia te au, o outou o e fai amio leaga.
24 O lenei, ai se faalogo i a‘u upu nei, ma faia e ia, ou te faatusaina o ia i le tagata poto, ua na faia lona fale i luga o le papa;
25 Ona to mai lea o uaga, ua oo mai foi tafega, ua agi mai foi o matagi, ua pesi mai i lea fale, a e lei paū lava ia ; aua ua faavaeina i luga o le papa.
26 Ai se faalogo foi i a‘u upu nei, a e le faia, e faatusaina o ia i le tagata valea, na na faia lona fale i luga o le oneone;
27 Ona to mai lea o uaga, ua oo mai foi tafega, ua agi mai foi o matagi, ua pesi mai i lea fale, ona paū ai lea, ua nutipalaina lava.
28 Ua faaiu e Iesu o nei upu, ona matuā taufaiofo ai lea o le motu o tagata i lana mataupu;
29 Auā ua ia a‘oa‘o ia te i latou e pei o se ua i ai le pule, a e le pei o le au tusiupu.

Mataio 6

1 IA outou, ne‘i avatu ni a outou. mea alofa i luma o tagata, ina ia iloa ai e i latou; a faapea, ona leai ai lea o so outou taui mai lo outou Tamā oi le lagi.
2 O lea a e avatu ai ni mea alofa, aua ne‘i e ilia le pu i ou luma, pei ona faia e tagata pepelo i sunako ma ala, ina ia viia o i latou e tagata. E moni, ou te fai atu ia te outou, ua maua e i latou lo latou taui.
3 A ē avatu ni mea alofa, aua ne‘i iloa e lou lima tauagavale le mea ua faia e lou lima taumatau;
4 Ina ia lilo au mea alofa ; o lou Tamā foi, e le silafia i le mea lilo, o ia lava na te avatu faaaliali se taui ia te oe.
5 Pe a e tatalo, aua ne‘i e pei o tagata pepelo, aua ua latou fia tutū ma tatalo i sunako ma fetaulaigāala, ina ia iloa i latou e tagata. E moni, ou te fai atu ia te outou, ua maua e i latou lo latou taui.
6 A o oe, pe a e tatalo, ina ulu atu ia i lou afeafe, ma pupuni lona puipui, i le e tatalo ai i lou Tamā o i le mea lilo; o lou Tamā foi e le silasila i le mea lilo, na te avatu faaaliali se taui ia te oe.
7 A outou tatalo, aua ne‘i tāutu i a outou upu, e pei o nuu ese; aua fa tei latou, o le tele o a latou upu e talia ai i latou.
8 O lenei, aua ne‘i outou faapei o i latou ; aua ua silafia e lo outou Tamā mea ua outou matitiva ai, a o lei ole atu outou ia te ia.
9 O lenei, ia faapea outou ona tatalo, Lo matou Tamā e, o i le lagi, ia. paia lou suafa.
10 Ia oo mai lou malo. Ia faia lou finagalo i le lalolagi, e pei ona faia i le lagi.
11 Ia e foai mai ia te i matou i le aso nei a matou mea e ‘ai e tatau ma le aso.
12 Ia e faamagalo ia tei matou i a matou agasala, e pei o i matou foi ona matou faamagaloina atu i e ua agaleaga mai ia te i matou.
13 Aua foi e te ta‘ita‘iina i matou i le tofotofoga; a ia e laveai ia i matou ai le leaga. Auā e ou le malo, ma le mana, atoa ma. le viiga, e faavavau lava, Amene.
14 Auā afai tou te faamagaloina atu tagata i a latou agasala, e faamagaloina foi outou e lo outou Tamā o i le lagi.
15 A e afai tou te le faamagaloina atu tagata i a latou agasala, e le faamagaloina foi e lo outou Tamā a outou agasala.
16 Pe a outou anapopogi, aua ne‘i outou mata faanoanoa pei o tagata pepelo; aua ua latou faalaleaga o latou mata, ina ia iloa e tagata ua latou anapopogi. E moni,ou te fai atu ia te outou,ua maua e i latou lo latou taui.
17 A o oe, pe a e anapogi, ia uu lou ulu, ma mulumulu ou mata;
18 Ina ia le iloa e tagata ua e anapogi, na o lou Tamā oi le mea lilo; o lou Tamā foi o loo silasila i le mea lilo, na te avatu faaaliali se taui ia te oe.
19 Aua tou te tolo‘a‘i oa mo outou i le lalolagi, o i ai le mogamoga ma le ele e faaumatia ai; o i ai foi tagata gaoi e eli atu, ma gaoi ai.
20 A ia outou tolo‘a‘i oa mo outou i le lagi, e le o i ai se mogamoga, po o se ele e faaumatia ai; e le o i ai foi tagata gaoi e eli atu, ma gaoi ai.
21 Auā o le mea ua i ai lo outou oa, e i ai atoa foi ma o outou loto.
22 O le lamepa o le tino, o mata ia; pe afai foi e lelei ou mata, e. malamalama uma ai lou tino.
23 A e afai e leaga ou mata, e pouliuli uma ai lou tino. O lenei, afai e pouliuli le malamalama ua i totonu ia te oe, ona matuā tele ai lea o le pouliuli.
24 E leai se na te mafaia ona auauna i alii e toalua; auā e ‘ino‘ino o ia i le tasi, a e alofa atu i le tasi; a le o lea, e faapipii atu ia i le tasi, a e faaleaoga i le tasi. Tou te le mafaia ona auauna i le Atua atoa ma mamone.
25 O le mea lea ou te fai atu ai ia te outou, aua ne‘i outou popole i o outou ola, i mea tou te aai ai, ma mea tou te inu ai, po o outou tino, i mea tou te oofu ai. E le sili ea le ola i le mea e ‘ai, ma le tino i le ofu?
26 Ia outou vaavaai i manu felelei; latou te le lulu saito, pe selesele, pe faaputu i fale saito, a e fagaina i latou e lo outou Tamā o i le lagi. E le sili ea lo outou lelei i lo latou?
27 O ai ea so outou na te mafaia i lona popole ona faateleina le umi o lona olaga i le kupita e tasi?
28 Se a foi le mea tou te popole ai i ofu? Ia outou mafaufau i lautalotalo o le vao, pe faapefea ona tupu; latou te le galulue, latou te le milo foi;
29 a ou te fai atu ia te outou, o Solomona ma lona matagofie tele na le ofu o ia pei o le tasi o na mea.
30 Afai e faapea ona faaofuina e le Atua le vao o le fanua, o ola mai i le aso, a e lafoina a taeao i le ogaumu; e le sili ea ona faaofuina o outou e faatuatua itiiti?
31 O lenei, aua ne‘i outou popole, ma faapea ane. Ni a mea tatou te aai ai, ni a foi mea tatou te inu ai, ni a foi mea tatou te oofu ai?
32 auā o mea uma ia ua sailia e nuu ese. Auā ua silafia e lo outou Tamā o i le lagi e aoga ia mea uma ia te outou.
33 A ia outou muai saili le malo o le Atua ma lana amiotonu; ona faaopoopoina atu lea o ia mea uma ia te outou.
34 O lenei, aua tou te popole i le aso a taeao; aua e popole le aso a taeao i ana lava mea. E tatau i le aso lona lava leaga.

Thursday, May 21, 2015

Mataio 5

1 UA silasila atu ia i le motu o tagata, ona maliu ae lea o ia i le mauga; ua nofo ai i lalo, ona o mai ai lea o ona soo ia te ia;
2 ua ia fetalai atu, ma a‘oa‘o ia te i latou, ua faapea atu,
3 Amuia ē loto maulalo ; auā e o latou le malo o le lagi.
4 Amuia ē faanoanoa; auā e faamafanafanaina i latou.
5 Amuia ē agamalu ; auā e fai mo latou tofi le nuu.
6 Amuia ē fia aai ma fia inu i le amiotonu; auā e maoona i latou.
7 Amuia ē alolofa atu; auā e alofaina mai i latou.
8 Amuia ē loto mama ; auā latou te iloa atu le Atua.
9 Amuia ē faatupuina le filemu; auā e ta‘ua i latou o atalii o le Atua.
10 Amuia ē sauaina ona o le amiotonu; auā e o latou le malo o le lagi.
11 Amuia outou pe a latou upu leaga, ma faasaua ia te outou, ma latou tuuaiina pepelo outou i mea leaga uma ona o a‘u.
12 Ia outou olioli ma fiafia lava; auā o i le lagi lo outou taui e tele ; auā na faapea ona latou faasaua i perofeta e na muamua ia te outou.
13 O outou, o le masima o le lalolagi outou ; a e afai e magalo le masima, pe se a se mea e faamāi a‘i? E leai se mea e toe aoga ai, na. ona lafoaiina i fafo, ma solia e tagata.
14 O outou, o le malamalama o le lalolagi outou. E le mafai ona lilo le aai ua tu i luga o le mauga.
15 Latou te le tūtūina foi le lamepa i le tuu ai i lalo o le mea e fua a‘i saito, a e tuu i luga lava o le tuugālamepa ia pupula atu ai i e o i le fale uma.
16 Ia faapea ona pupula atu lo outou malamalama i luma o tagata, ina la latou iloa la outou amio lelei, latou te vivii atu ai i lo outou Tamā o i la lagi.
17 Aua ne‘i outou manatu ua ou sau e tatalaina le tulafono po o le au perofeta; ou te lei sau e tatalaina, a ia faataunuuina.
18 Auā e moni, ou te fai atu ia te outou, e mavae atu le lagi ma le lalolagi, a e le mavae atu lava se iota po o sina fāsi mataitusi o le tulafono, seia taunuu mea uma.
19 O lenei, o se na te tatalaina se poloaiga. e tasi e aupito itiiti o nei poloaiga, ma faapea ona a‘oa‘o i tagata, e ta‘ua ia e aupito itiiti i le malo o le lagi; a o se anaana ma a‘oa‘o ai, e ta‘ua ia e sili i le malo e le lagi.
20 Aua ou te fai atu ia te outou, a le sili la outou amiotonu i la le au tusiupu ma le au faresaio, e le sao atu lava outou i le malo o le lagi.
21 Ua outou faalogo, na fai mai i e anamua, Aua e te fasioti tagata ; ai se fasioti tagata, e nofo sala o ia i le faamasinoga.
22 A o a‘u, ou te fai atu ia te ‘outou, ai se ita fua i lona uso, e nofo sala o ia i le faamasinoga; ai se fai atu foi i lona uso, Raka, e nofo sala o ia i le fono; ai se fai atu foi, Le vale e, e nofo sala o ia i le afi o Kēna.
23 Pe afai foi e te avatu lau taulaga i le fata faitaulaga, ona e manatua ai lea ua i lou uso se mea e tiga ai o ia ia te oe,
24 ina tuu ia i lea mea o lau taulaga i luma o le fata faitaulaga, a e alu oe ia muai faalelei i lou uso, i le e sau ai, ma avatu lau taulaga.
25 Ia vave ona oulua lelei ma loo tagi i ana mea ua ia te oe, manū o i le ala oulua ma ia ; ina ne‘i tuuina atu oe i le faamasino e le ua tagi i ana mea, e tuuina atu foi oe e le faamasino i le auauna, ona tuuina atu lea o oe i le fale puipui.
26 E moni, ou te fai atu ia te oe, e te le toe ulufafo ai lava, seia e avatu tupe uma lava. 27 Ua outou faalogo, na fai mai i e anamua, Aua e te mulilua.
28 A ou te fai atu a‘u ia. te outou, ai se vaai atu i le fafine ina ia manao i ai, ua uma ona mulilua ma ia i lona loto.
29 Afai foi e te tausuai i lou mata taumatau, ina sali ese ia, ma e lafoai; aua o lelei ina fano se tasi ou fāsi tino, a e leaga pe a lafoina lou tino uma i Kēna.
30 Afai foi e te tausuai i lou lima taumatau, ina tutu ese ia, ma e lafoai; aua e lelei ina fano se tasi ou fāsi tino, a e leaga pea lafoina lou tino uma i Kēna.
31 Sa fai mai foi, Ai se faatea i lana avā, ia avatu ia te ia le tusi alei.
32 A ou te fai atu a‘u ia te outou, ai se faatea lana avā, a e lei mulilua ia, ua ia faamulilua ia te ia; ai se fai mana avā le ua faateaina, ua mulilua foi o ia.
33 Ua faalogo foi outou, na fai mai i e anamua, Aua e te tauto pepelo; a ia e avatu i le Alii o mea e te tauto ai.
34 A ou te fai atu a‘u ia te outou, aua lava ne‘i tauto; aua le tauto i le lagi, aua o le nofoalii lea o le Atua;
35 po o le lalolagi, aua o le mea e tu ai ona aao lea; po o Ierusalema, aua o le aai lea a le Tupu silisili.
36 Aua foi ne‘i e tauto i lou ulu, aua e te le mafaia ona faasinasina, pe faauliuli se lauulu e tasi.
37 A ia faapea la outou upu, Ioe, ioe; E leai, e leai; aua o le upu e sili i na upu, mai le leaga lava ia.
38 Ua outou faalogo, na fai mai, E suia le mata i le mata, e suia foi le nifo i le nifo.
39 A ou te fai atu a‘u ia te outou, aua ne‘i outou tetee atu i le leaga ; ai se na te po mai i lou alafau taumatau, ia e liliu atu ia te ia le isi.
40 O le fia fai se faamasinoga ma oe e ave lou ofu tino, ia e tuu atu foi i ai ma lou ofu tele.
41 Ai se na te tauanau mai lua te o ma ia i le maila e tasi, ina o ia oulua ma ia i maila e lua.
42 Ia e avatu i le ua ole mai ia te oe; aua foi e te liliu ese i le ua fia nonō tupe ia te oe.
43 Ua outou faalogo, na fai mai, Ia e alofa atu i le lua te tuaoi, a ia ‘ino‘ino i le ua ita mai ia te oe.
44 A ou te fai atu a‘u ia te outou, ia, outou alolofa atu i e ua ita mai ia te outou, ia outou faamanuia atu i e ua fetuu mai ia te outou, ia outou agalelei atu i e ua ‘ino‘ino mai ia te outou, ia outou tatalo foi mo e ua tuua‘i fua mai ma faasaua mai ia te outou;
45 ina ia faia outou ma atalii o lo outou Tamā o i le lagi, o le na te faaoso i lona la i e ua amio leaga atoa ma e ua amio lelei; ua ia faatotō ifo foi le ua i e ua amiotonu, atoa ma e ua amioletonu.
46 Aua afai tou te alolofa atu i e ua alolofa mai ia te outou, se a ea se taui tou te maua ai? e le faia ea e le au telona o lea lava mea?
47 Pe afai tou te faapito lo outou fealofani i o outou uso, se a se mea sili ua outou faia? e le faapea ea ona faia e le au telona?
48 O lenei, ia atoatoa ona lelei o la outou amio, e pei o lo outou Tamā o i le lagi e atoatoa ona lelei o ia.

Mataio 4

1 ONA aveina ae lea o Iesu i le vao e le Agaga, ina ia faaosoosoina e le tiapolo.
2 Ua faalaina ia i po e fagafulu ma ao e fagafulu, mulimuli ane ona fia taumafa ai lea o ia.
3 Ona alu ane lea ia te ia o lē faaosooso, ua faapea mai, Afai o oe le Alo o le Atua, ina fetalai atu ia ia liu areto nei maa.
4 Ona tali atu ai lea o ia, ua faapea atu, Ua tusia, E le na o mea e ‘ai e ola ai le tagata, a o afioga uma e tūlei mai i le fofoga o le Atua.
5 Ona ave ai lea o ia e le tiapolo i le aai paia, ua ia faatuina foi ia te ia i le tumutumu o le malumalu,
6 ona fai mai lea o ia ia te ia, Afai o oe le Alo o le Atua, oso ia oe i lalō; auā ua tusia, E poloai o ia i ana agelu ia te oe, latou te ave ia te oe i o latou lima, ne‘i tū‘ia lou vae i se maa.
7 Ua fetalai atu Iesu ia te ia, Ua tusia foi, Aua e te tofotofo i le Alii lou Atua.
8 Ona toe ave lea o ia e le tiapolo i le mauga matuā maualuga, ua ia faaali foi ia te ia malo uma o le lalolagi ma o latou matagofie;
9 ona fai mai lea o ia ia te ia, Ou te avatua nei mea uma ia te oe, pe afai e te faapaū ma ifo mai ia te au.
10 Ona fetalai atu lea o Iesu ia te ia, Ina alu ese ia oe Satani; aua ua tusia, E te ifo atu i le Alii lou Atua, na na o ia lava e te auauna i ai.
11 Ona tuua ai lea o ia e le tiapolo, faauta foi, ua o mai agelu ma auauna mai ia. te ia.
12 Ua faafofoga Iesu ua tuuina atu Ioane i le fale puipui, ona maliu atu ai lea o ia i Kalilaia;
13 ua tuua e ia o Nasareta, ua maliu atu o ia ma nofo i Kapanaumi ua tu matafaga, i le tuaoi o Sepulona ma Nafatali;
14 ina ia taunuu ai le upu a le perofeta o Isaia, ua faapea mai,
15 O le nuu o Sepulona, ma le nuu o Nafatali, o le ala i le vai i tala ane o Ioritana, o Kalilaia o nuu ese,
16 o le nuu sa nofo i le pouliuli, ua latou iloa le malamalama tele; o i latou foi sa nonofo i le nuu ma le ata o le oti ua alu ae le malamalama ia te i latou.
17 Talu mai ai na. afua ona tala‘i atu e Iesu, ua faapea atu, Ina salamo ia outou ; aua ua latalata mai le malo o le lagi.
18 Ua savali ane Iesu e latalata ane i le vai o Kalilaia, ona silafia lea e ia o le uso e toalua, o Simona ua igoa ia Peteru, ma Aneterea lona uso, ua la lafo le upega i le vai, aua o tagata fai faiva i laua.
19 Ona fetalai atu lea o ia ia te i laua, Ina mulimuli mai ia ia te au, ou te faia oulua ma fai faiva i tagata.
20 Ona la tuua loa lea o laua upega, a e mulimuli atu ia te ia.
21 Ua tuanai foi e la lea mea, ona silafia lea e ia o le isi uso e toalua, o Iakopo le atalii o Sepetaio, ma Ioane lona uso, ua i le vaa ma lo la tama o Sepetaio, ua latou fai masae o latou upega; ua ia valaauina atu foi ia te i laua.
22 Ona la tuua loa lea o le vaa ma lo la tama, a e mulimuli atu ia te ia.
23 Ua faataamilo Iesu i Kalilaia uma, ua ia a‘oa‘o i o latou sunako, ua ia tala‘i atu foi le tala lelei o le malo, ma faamalolo e ia o ma‘i uma ma : ma‘i tiga uma o le nuu.
24 Ua oo atu ai lona logo i Suria uma, ona latou au mai ai lea ia te ia o e ua mamai atoa uma, o o ua i ai ma‘i eseese, ma e ua puapuagatia, ma e ua uluitinoina e temoni, ma e ua ma‘i maliu, atoa ma e ua mamai i le supa; ona faamaloloina lea o i latou e ia.
25 Ona mulimuli atu lea ia te ia o le motu o tagata e toatele mai Kalilaia, ma Tekapoli, ma Ierusalema, ma Iutaia, ma ona tala atu o Ioritana.

Mataio 3

1 O ONA po ia na sau ai Ioane le papatiso, ua tala‘i atu i le vao o Iutaia, ua faapea atu,
2 Ina salamo ia outou; aua ua latalata mai le malo ole lagi.
3 Auā o ia lava lenei n‘a fai mai ai le perofeta o Isaia, ua faapea mai, O le leo o le ua alaga i le vao, Ina teuteu ia outou le ala e le Alii, ia faalaulelei ona ala.
4 A o Ioane ia, sa ofu i le fulufulu kamela, ma le fusi pa‘u i lona sulugātiti; a o ana mea e ‘ai, e sē akerise ma le meli vao ia.
5 Ona o atu ai lea ia te ia o Ierusalema, ma Iutaia uma, atoa ma le itu uma o Ioritana;
6 Ua papatisoina foi i latou i Ioritana e ia, ua faaali atu e i latou a latou agasala.
7 Ua na iloa atu le au faresaio ma le au satukaio e toatele ua o mai i lana papatisoga, ona ia faapea atu ai lea ia te i latou, Fanau a gata feai e, o ai ea ua na faaali atu ia te outou ia sosola ese i le toasa atali?
8 Ia outou fua mai ni fua e tatau ma le salamo;
9 Aua foi ne‘i outou ma natu e faapea ifo i o outou loto, O Aperaamo, o ia o lo matou tamā ; auā ou te fai atu ia te outou, e maa faia lava e le Atua ona faatupuina mai i nei maa ni fanau mā Aperaamo.
10 O loo tuu nei foi le mātau i tafu‘e o laau; o laau uma foi e le fua mai i fua lelei, e taia ma lafoina i le afi.
11 O a‘u nei, ou te papatiso ' atu ia te outou i le vai ina ia salamo; a e peitai o le mulimuli mai e silisili o ia ia te au, e le aoga a‘u ona tauave i ona see vae; o ia lea na te papatisoina atu ia te outou i le Agaga Paia ma le afi.
12 O i lona aao lana asu, na te faamamāina ai lana faaputugāsaito; na te faapotopotoina foi ana saito i le fale saito, a e susunuina le otaota o saito i le afi e le matineia.
13 Ona maliu atu ai lea o Iesu mai Kalilaia i Ioritana ia Ioane, ia papatisoina ai e ia.
14 A ua vavao e Ioane ia te ia, ua faapea mai, E ao ona e papatisoina mai o a‘u, a ē maliu mai ,ea oe ia te au,
15 A ua tali atu Iesu, ua faapea atu ia te ia, Tuu mai nei pea ia ; aua e faapea ona tatau ia te i tatou ona faataunuuina o mea tonu uma.
16 Ona tuu mai lea ia te ia. Ua papatisoina Iesu, ona maliu ae loa lea o ia nai le vai, faauta foi, ua faaavanoaina le lagi ia te ia, ua ia; iloa atu foi le Agaga o le Atua ua afio ifo e peiseai se lupe, ua oo i ona luga.
17 Faauta foi, o le siufofoga mai le lagi, ua faapea mai, O lo‘u atalii pele lenā, ua ou fiafia lava ia te ia.