Thursday, May 21, 2015

Mataio 5

1 UA silasila atu ia i le motu o tagata, ona maliu ae lea o ia i le mauga; ua nofo ai i lalo, ona o mai ai lea o ona soo ia te ia;
2 ua ia fetalai atu, ma a‘oa‘o ia te i latou, ua faapea atu,
3 Amuia ē loto maulalo ; auā e o latou le malo o le lagi.
4 Amuia ē faanoanoa; auā e faamafanafanaina i latou.
5 Amuia ē agamalu ; auā e fai mo latou tofi le nuu.
6 Amuia ē fia aai ma fia inu i le amiotonu; auā e maoona i latou.
7 Amuia ē alolofa atu; auā e alofaina mai i latou.
8 Amuia ē loto mama ; auā latou te iloa atu le Atua.
9 Amuia ē faatupuina le filemu; auā e ta‘ua i latou o atalii o le Atua.
10 Amuia ē sauaina ona o le amiotonu; auā e o latou le malo o le lagi.
11 Amuia outou pe a latou upu leaga, ma faasaua ia te outou, ma latou tuuaiina pepelo outou i mea leaga uma ona o a‘u.
12 Ia outou olioli ma fiafia lava; auā o i le lagi lo outou taui e tele ; auā na faapea ona latou faasaua i perofeta e na muamua ia te outou.
13 O outou, o le masima o le lalolagi outou ; a e afai e magalo le masima, pe se a se mea e faamāi a‘i? E leai se mea e toe aoga ai, na. ona lafoaiina i fafo, ma solia e tagata.
14 O outou, o le malamalama o le lalolagi outou. E le mafai ona lilo le aai ua tu i luga o le mauga.
15 Latou te le tūtūina foi le lamepa i le tuu ai i lalo o le mea e fua a‘i saito, a e tuu i luga lava o le tuugālamepa ia pupula atu ai i e o i le fale uma.
16 Ia faapea ona pupula atu lo outou malamalama i luma o tagata, ina la latou iloa la outou amio lelei, latou te vivii atu ai i lo outou Tamā o i la lagi.
17 Aua ne‘i outou manatu ua ou sau e tatalaina le tulafono po o le au perofeta; ou te lei sau e tatalaina, a ia faataunuuina.
18 Auā e moni, ou te fai atu ia te outou, e mavae atu le lagi ma le lalolagi, a e le mavae atu lava se iota po o sina fāsi mataitusi o le tulafono, seia taunuu mea uma.
19 O lenei, o se na te tatalaina se poloaiga. e tasi e aupito itiiti o nei poloaiga, ma faapea ona a‘oa‘o i tagata, e ta‘ua ia e aupito itiiti i le malo o le lagi; a o se anaana ma a‘oa‘o ai, e ta‘ua ia e sili i le malo e le lagi.
20 Aua ou te fai atu ia te outou, a le sili la outou amiotonu i la le au tusiupu ma le au faresaio, e le sao atu lava outou i le malo o le lagi.
21 Ua outou faalogo, na fai mai i e anamua, Aua e te fasioti tagata ; ai se fasioti tagata, e nofo sala o ia i le faamasinoga.
22 A o a‘u, ou te fai atu ia te ‘outou, ai se ita fua i lona uso, e nofo sala o ia i le faamasinoga; ai se fai atu foi i lona uso, Raka, e nofo sala o ia i le fono; ai se fai atu foi, Le vale e, e nofo sala o ia i le afi o Kēna.
23 Pe afai foi e te avatu lau taulaga i le fata faitaulaga, ona e manatua ai lea ua i lou uso se mea e tiga ai o ia ia te oe,
24 ina tuu ia i lea mea o lau taulaga i luma o le fata faitaulaga, a e alu oe ia muai faalelei i lou uso, i le e sau ai, ma avatu lau taulaga.
25 Ia vave ona oulua lelei ma loo tagi i ana mea ua ia te oe, manū o i le ala oulua ma ia ; ina ne‘i tuuina atu oe i le faamasino e le ua tagi i ana mea, e tuuina atu foi oe e le faamasino i le auauna, ona tuuina atu lea o oe i le fale puipui.
26 E moni, ou te fai atu ia te oe, e te le toe ulufafo ai lava, seia e avatu tupe uma lava. 27 Ua outou faalogo, na fai mai i e anamua, Aua e te mulilua.
28 A ou te fai atu a‘u ia. te outou, ai se vaai atu i le fafine ina ia manao i ai, ua uma ona mulilua ma ia i lona loto.
29 Afai foi e te tausuai i lou mata taumatau, ina sali ese ia, ma e lafoai; aua o lelei ina fano se tasi ou fāsi tino, a e leaga pe a lafoina lou tino uma i Kēna.
30 Afai foi e te tausuai i lou lima taumatau, ina tutu ese ia, ma e lafoai; aua e lelei ina fano se tasi ou fāsi tino, a e leaga pea lafoina lou tino uma i Kēna.
31 Sa fai mai foi, Ai se faatea i lana avā, ia avatu ia te ia le tusi alei.
32 A ou te fai atu a‘u ia te outou, ai se faatea lana avā, a e lei mulilua ia, ua ia faamulilua ia te ia; ai se fai mana avā le ua faateaina, ua mulilua foi o ia.
33 Ua faalogo foi outou, na fai mai i e anamua, Aua e te tauto pepelo; a ia e avatu i le Alii o mea e te tauto ai.
34 A ou te fai atu a‘u ia te outou, aua lava ne‘i tauto; aua le tauto i le lagi, aua o le nofoalii lea o le Atua;
35 po o le lalolagi, aua o le mea e tu ai ona aao lea; po o Ierusalema, aua o le aai lea a le Tupu silisili.
36 Aua foi ne‘i e tauto i lou ulu, aua e te le mafaia ona faasinasina, pe faauliuli se lauulu e tasi.
37 A ia faapea la outou upu, Ioe, ioe; E leai, e leai; aua o le upu e sili i na upu, mai le leaga lava ia.
38 Ua outou faalogo, na fai mai, E suia le mata i le mata, e suia foi le nifo i le nifo.
39 A ou te fai atu a‘u ia te outou, aua ne‘i outou tetee atu i le leaga ; ai se na te po mai i lou alafau taumatau, ia e liliu atu ia te ia le isi.
40 O le fia fai se faamasinoga ma oe e ave lou ofu tino, ia e tuu atu foi i ai ma lou ofu tele.
41 Ai se na te tauanau mai lua te o ma ia i le maila e tasi, ina o ia oulua ma ia i maila e lua.
42 Ia e avatu i le ua ole mai ia te oe; aua foi e te liliu ese i le ua fia nonō tupe ia te oe.
43 Ua outou faalogo, na fai mai, Ia e alofa atu i le lua te tuaoi, a ia ‘ino‘ino i le ua ita mai ia te oe.
44 A ou te fai atu a‘u ia te outou, ia, outou alolofa atu i e ua ita mai ia te outou, ia outou faamanuia atu i e ua fetuu mai ia te outou, ia outou agalelei atu i e ua ‘ino‘ino mai ia te outou, ia outou tatalo foi mo e ua tuua‘i fua mai ma faasaua mai ia te outou;
45 ina ia faia outou ma atalii o lo outou Tamā o i le lagi, o le na te faaoso i lona la i e ua amio leaga atoa ma e ua amio lelei; ua ia faatotō ifo foi le ua i e ua amiotonu, atoa ma e ua amioletonu.
46 Aua afai tou te alolofa atu i e ua alolofa mai ia te outou, se a ea se taui tou te maua ai? e le faia ea e le au telona o lea lava mea?
47 Pe afai tou te faapito lo outou fealofani i o outou uso, se a se mea sili ua outou faia? e le faapea ea ona faia e le au telona?
48 O lenei, ia atoatoa ona lelei o la outou amio, e pei o lo outou Tamā o i le lagi e atoatoa ona lelei o ia.

No comments:

Post a Comment