Saturday, May 30, 2015

Mataio 8

1 UA maliu ifo ia i le mauga, ona mulimuli mai ai lea ia te ia o le motu o tagata e toatele.
2 Faauta foi, ua sau le lepela, ua ifo mai ia te ia, ua faapea mai, Le Alii e, a a finagalo i ai e te mafaia lava ona faamamā mai ia te au.
3 Ona aapa atu lea e Iesu o lona aao, ua pa‘i atu ia te ia, ua faapea atu, Ou te loto i ai; ina mama ia oe. Ona mama loa lea o lona lepela.
4 Ona fetalai atu lea o Iesu ia te ia, Ia oe, ne‘i e ta‘u atu i se tasi; a ia e alu, ina faaali oe i le faitaulaga, ma e avatu le taulaga na poloai ai Mose, e fai ma faailoga ia te i latou.
5 Ua oo atu Iesu i Kapanaumi, ona sau ai lea ia te ia o le ta‘ita‘i o le toaselau, ua aioi mai ia te ia,
6 Ua faapea mai, Le Alii e, ua taoto la‘u auauna i le fale e ma‘i i le supa, ua matua tiga lava.
7 Ona fetalai atu ‘lea o Iesu ia te ia, O le a a‘u alu atu e faamalolo ia te ia.
8 Ua tali i mai le ta‘ita‘i o le toaselau, ua faapea mai, Le Alii e, e le aoga a‘u ona ‘e ulufale atu i lalo ifo o lo‘u fale; tau lava ina oo mai sau fetalaiga, e malolo ai la‘u auauna.
9 Auā o a‘u foi o le tagata ua pule i ai le tasi, ua ou pule foi i le ‘au tau; a a‘u fai atu i le tasi, Ina alu ia, ona alu ai lea; ma le tasi, Ina sau ia, ona sau ai lea; ma la‘u auauna, Ina faia lenei mea, ona fai ai lea.
10 Ua faafofoga l ai Iesu, ona ofo ai lea, ua faapea atu foi i e ua mulimuli mai, E moni, ou te fai atu ia te outou, ou te lei iloa ia Isaraelu lava se faatuatua e faapena ona tele.
11 Ou te fai atu foi ia te outou, e toatele e o mai mai sasae ma sisifo, e taooto e aai faatasi ma Aperaamo, ma Isaako, ma Iakopo, i le malo o le lagi;
12 A o tagata o le malo, e tulia i latou i le pouliuli i fafo, e i ai le taufaitagiaue ma le lilivau o nifo.
13 Ona fetalai atu ai lea o Iesu i le ta‘ita‘i o le toaselau, Ina alu ia, e pei ona e faatuatua, ia faapea lava ona faia mo oe. Ona malolo ai lea o lana auauna i lea lava itu aso.
14 Ua ulufale atu Iesu i le fale o Peteru, ona silafia ai lea e ia le tinā o lana avā ua taoto i le ma‘i vevela.
15 Ua pa‘i atu o ia i le lima o le fafine, ona te‘a lava lea o le ma‘i vevela ia te ia; ona tulai lea o ia, ua auauna ia te i latou.
16 Ua oo i le afiafi, ona latou au mai ai lea ia te ia o tagata e toatele ua uluitinoina e temoni; ona ia tulia ai lea o agaga i le upu lava, ua faamaloloina foi e ia o i latou uma na mamai.
17 Ona taunuu ai lea o le upu a le perofeta o Isaia, ua faapea mai, O ia lava na na aveina o tatou vaivai, ma na tauave o tatou ma‘i.
18 Ua silafia e Iesu le motu o tagata e toatele ua vagavagai mai ia te ia, ona fetalai atu ai lea o ia ia o atu i le tasi itu.
19 Ona sau ai lea o le tasi tusiupu, ua faapea mai ia te ia, Le a‘oa‘o e, ou te mulimuli atu ia te oe i mea uma e te maliu atu i ai.
20 Ona fetalai atu ai lea o Iesu ia te ia, E fai lua o alope, e fai foi mea e momoe ai manu felelei; a o le Atalii o le tagata, e leai se mea e moe ai o ia.
21 Ua fai mai foi ia te ia o le tasi o ona soo, Le Alii e, tuu mai ia ia te au, so‘u muai alu e tanu i lo‘u tama.
22 A ua fetalai atu Iesu ia te ia, Mulimuli mai ia ia te au, a e tuu pea ia i e ua oti e tanu i o latou tagata oti.
23 Ua maliu ae ia i le vaa, ona mulimuli atu ai lea ia te ia o ona soo.
24 Faauta foi, ua to mai le afā tele i le vai, ona osofia mai ai lea o le vaa e peau; a ua tofa o ia.
25 Ona o mai ai lea o ona soo, ua fafagu ia te ia, ua faapea mai, Le Alii e, ia e faaola mai ia te i matou, o le a matou fano.
26 Ona fetalai atu ai lea o ia ia te i latou, Se a le mea ua outou matatau ai, outou e faatuatua itiiti? Ona tulai ai lea o ia, ua vavao i le matagi ma le vai, ona tele ai lea o le malū.
27 Ona taufaiofo ai lea o tagata, ua faapea ane, Ua silisili lava lenei Alii! auā ua usiusitai ia te ia le matagi ma le vai.
28 Ua oo atu ia i le tasi itu i le nuu o Kerekese, ona fetaiai ai lea ma ia o tagata e toalua ua uluitinoina e temoni, ua o mai mai tuugamau, ua matua faavalemalosi i laua, e le mafai ai se tasi ona ui ane i lea ala.
29 Faauta foi, ua alalaga i laua, ua faapea mai, Se a lau na ia te i matou nei, Iesu e, le Alo o le Atua? Ua e maliu mai ea iinei, e te faatiga ia te i matou a o lei oo i ona po?
30 Ua mamao ane foi ma i latou le lafu puaa e tele o tataa.
31 Ua aioi mai temoni ia te ia, ua faapea mai, Afai a ē tulia i matou i fafo, tuu mai ia ia te i matou e o atu i le lafu puaa.
32 Ona fetalai atu ai lea o ia ia te i latou, Ina o ia. Ona latou oi fafo ai lea, ua o atu i le lafu puaa; faauta foi, ua feosofi ifo le lafu puaa uma i le tofē i le vai, ua mamate ai i le vai.
33 Ona sosola ai lea o e sa fagaina, ua oo i le aai, ma tala atu ai mea uma, atoa ma mea ua oo i e sa i ai temoni.
34 Faauta foi, ua o uma mai le aai e faafetaiai ia Iesu ; ua latou iloa o ia,ona latou aioi mai ai lea ia alu ese o ia i lo latou nuu.

Friday, May 22, 2015

Mataio 7

1 AUA tou te faamasino atu, ina ne‘i faamasinoina outou.
2 Auā o le faamasinoga tou te faamasinoina atu ai, e faamasinoina ai outou; o le fua foi tou te fuaina atu ai, e toe fuaina mai ai ia te outou.
3 Se a le mea e te vaai atu ai i si fāsi laau i le mata o lou uso, a e te le iloa e oe le utupoto i lou lava mata?
4 Pe faapefea foi ona e fai atu i lou uso, Tuu mai ia, so‘u eu ese le fāsi laau i lou mata; faauta foi, o i lou lava mata le utupoto?
5 O oe na le pepelo, ia e muai tiai le utupoto i lou lava mata, ona e iloa lelei ai .lea e eueseina atu le fāsi laau i le mata o lou uso.
6 Aua tou te avatu le mea paia i ulī; aua foi tou te lafo a outou penina i luma o puaa, ne‘i latou soli ai i o latou vae, ma liliu mai, i le saeia ai outou.
7 Ia outou ole atu, ona foaiina mai ai lea ia te outou; ia outou saili, ona outou maua ai lea; ia outou tu‘itu‘i atu, ona toina ai lea ia te outou.
8 Auā ai se ole atu, e maua e ia; o la saili foi, e iloa e ia; e toina foi i le tu‘itu‘i atu.
9 O ai foi se tagata o outou pe a ole mai lona atalii se areto, na te avane ea ia te ia se maa?
10 A ole mai foi se i‘a, na te avane ea ia te ia se gata?
11 O lenei, o outou e leaga, afai ua iloa e outou ona avatu o mea lelei ma a outou fanau, e le sili ea ona foaiina mai e lo outou Tamā o i le lagi o mea lelei i e ole atu ai ia te ia?
12 O mea uma foi tou te loto i ai ia faia e tagata ia te outou, ia faapea lava ona outou faia ia te i latou; aua o le tulafono lea ma le au perofeta.
13 Ia outou ulu atu i le faitotoa va apiapi; auā e va tele le faitotoa, e lautele foi le ala e tau atu i le malaia, e toatele foi i latou o e ui atu ai.
14 Auā e va apiapi le faitotoa, e lauitiiti foi le ala e tau atu i le ola, e toaitiiti foi i latou o e maua.
15 Ia outou ma perofeta pepelo, o e o mai ia te outou i ofu faamamoe, a o totonu o luko feai lava i latou.
16 Tou te iloa i latou i o latou fua. Pe tau mai ea tagata se fuifui vine mai le laau tuitui, po o mati mai le laau talatala?
17 E faapea foi laau lelei taitasi ma fua mai i fua lelei; a o le laau leaga e fua mai i fua leaga.
18 E le mafai i le laau lelei ona fua mai i fua leaga, e le mafai foi i le laau leaga ona fua mai i f ua lelei.
19 O laau uma e le fua mai i fua lelei, e taia ia ma lafoina i le afi.
20 O lea foi tou te iloa ai i latou i o latou fua.
21 E le sao atu i le malo o le lagi i latou uma o e fai mai ia te au, Le Alii e, le Alii e; na o le na te faia le finagalo o lo‘u Tamā o i le lagi.
22 E toatele latou te fai mai ia te au i lea aso, Le Alii e, le Alii e, matou te lei perofeta ane ea i lou igoa, o lou igoa foi na matou tulia ai temoni, o lou igoa foi na. matou fai ai, vavega e tele?
23 Ona ou ta‘utino atu ai lea ia. te i latou, Ou te lei iloa lava outou; ina o ese ia outou ia te au, o outou o e fai amio leaga.
24 O lenei, ai se faalogo i a‘u upu nei, ma faia e ia, ou te faatusaina o ia i le tagata poto, ua na faia lona fale i luga o le papa;
25 Ona to mai lea o uaga, ua oo mai foi tafega, ua agi mai foi o matagi, ua pesi mai i lea fale, a e lei paū lava ia ; aua ua faavaeina i luga o le papa.
26 Ai se faalogo foi i a‘u upu nei, a e le faia, e faatusaina o ia i le tagata valea, na na faia lona fale i luga o le oneone;
27 Ona to mai lea o uaga, ua oo mai foi tafega, ua agi mai foi o matagi, ua pesi mai i lea fale, ona paū ai lea, ua nutipalaina lava.
28 Ua faaiu e Iesu o nei upu, ona matuā taufaiofo ai lea o le motu o tagata i lana mataupu;
29 Auā ua ia a‘oa‘o ia te i latou e pei o se ua i ai le pule, a e le pei o le au tusiupu.

Mataio 6

1 IA outou, ne‘i avatu ni a outou. mea alofa i luma o tagata, ina ia iloa ai e i latou; a faapea, ona leai ai lea o so outou taui mai lo outou Tamā oi le lagi.
2 O lea a e avatu ai ni mea alofa, aua ne‘i e ilia le pu i ou luma, pei ona faia e tagata pepelo i sunako ma ala, ina ia viia o i latou e tagata. E moni, ou te fai atu ia te outou, ua maua e i latou lo latou taui.
3 A ē avatu ni mea alofa, aua ne‘i iloa e lou lima tauagavale le mea ua faia e lou lima taumatau;
4 Ina ia lilo au mea alofa ; o lou Tamā foi, e le silafia i le mea lilo, o ia lava na te avatu faaaliali se taui ia te oe.
5 Pe a e tatalo, aua ne‘i e pei o tagata pepelo, aua ua latou fia tutū ma tatalo i sunako ma fetaulaigāala, ina ia iloa i latou e tagata. E moni, ou te fai atu ia te outou, ua maua e i latou lo latou taui.
6 A o oe, pe a e tatalo, ina ulu atu ia i lou afeafe, ma pupuni lona puipui, i le e tatalo ai i lou Tamā o i le mea lilo; o lou Tamā foi e le silasila i le mea lilo, na te avatu faaaliali se taui ia te oe.
7 A outou tatalo, aua ne‘i tāutu i a outou upu, e pei o nuu ese; aua fa tei latou, o le tele o a latou upu e talia ai i latou.
8 O lenei, aua ne‘i outou faapei o i latou ; aua ua silafia e lo outou Tamā mea ua outou matitiva ai, a o lei ole atu outou ia te ia.
9 O lenei, ia faapea outou ona tatalo, Lo matou Tamā e, o i le lagi, ia. paia lou suafa.
10 Ia oo mai lou malo. Ia faia lou finagalo i le lalolagi, e pei ona faia i le lagi.
11 Ia e foai mai ia te i matou i le aso nei a matou mea e ‘ai e tatau ma le aso.
12 Ia e faamagalo ia tei matou i a matou agasala, e pei o i matou foi ona matou faamagaloina atu i e ua agaleaga mai ia te i matou.
13 Aua foi e te ta‘ita‘iina i matou i le tofotofoga; a ia e laveai ia i matou ai le leaga. Auā e ou le malo, ma le mana, atoa ma. le viiga, e faavavau lava, Amene.
14 Auā afai tou te faamagaloina atu tagata i a latou agasala, e faamagaloina foi outou e lo outou Tamā o i le lagi.
15 A e afai tou te le faamagaloina atu tagata i a latou agasala, e le faamagaloina foi e lo outou Tamā a outou agasala.
16 Pe a outou anapopogi, aua ne‘i outou mata faanoanoa pei o tagata pepelo; aua ua latou faalaleaga o latou mata, ina ia iloa e tagata ua latou anapopogi. E moni,ou te fai atu ia te outou,ua maua e i latou lo latou taui.
17 A o oe, pe a e anapogi, ia uu lou ulu, ma mulumulu ou mata;
18 Ina ia le iloa e tagata ua e anapogi, na o lou Tamā oi le mea lilo; o lou Tamā foi o loo silasila i le mea lilo, na te avatu faaaliali se taui ia te oe.
19 Aua tou te tolo‘a‘i oa mo outou i le lalolagi, o i ai le mogamoga ma le ele e faaumatia ai; o i ai foi tagata gaoi e eli atu, ma gaoi ai.
20 A ia outou tolo‘a‘i oa mo outou i le lagi, e le o i ai se mogamoga, po o se ele e faaumatia ai; e le o i ai foi tagata gaoi e eli atu, ma gaoi ai.
21 Auā o le mea ua i ai lo outou oa, e i ai atoa foi ma o outou loto.
22 O le lamepa o le tino, o mata ia; pe afai foi e lelei ou mata, e. malamalama uma ai lou tino.
23 A e afai e leaga ou mata, e pouliuli uma ai lou tino. O lenei, afai e pouliuli le malamalama ua i totonu ia te oe, ona matuā tele ai lea o le pouliuli.
24 E leai se na te mafaia ona auauna i alii e toalua; auā e ‘ino‘ino o ia i le tasi, a e alofa atu i le tasi; a le o lea, e faapipii atu ia i le tasi, a e faaleaoga i le tasi. Tou te le mafaia ona auauna i le Atua atoa ma mamone.
25 O le mea lea ou te fai atu ai ia te outou, aua ne‘i outou popole i o outou ola, i mea tou te aai ai, ma mea tou te inu ai, po o outou tino, i mea tou te oofu ai. E le sili ea le ola i le mea e ‘ai, ma le tino i le ofu?
26 Ia outou vaavaai i manu felelei; latou te le lulu saito, pe selesele, pe faaputu i fale saito, a e fagaina i latou e lo outou Tamā o i le lagi. E le sili ea lo outou lelei i lo latou?
27 O ai ea so outou na te mafaia i lona popole ona faateleina le umi o lona olaga i le kupita e tasi?
28 Se a foi le mea tou te popole ai i ofu? Ia outou mafaufau i lautalotalo o le vao, pe faapefea ona tupu; latou te le galulue, latou te le milo foi;
29 a ou te fai atu ia te outou, o Solomona ma lona matagofie tele na le ofu o ia pei o le tasi o na mea.
30 Afai e faapea ona faaofuina e le Atua le vao o le fanua, o ola mai i le aso, a e lafoina a taeao i le ogaumu; e le sili ea ona faaofuina o outou e faatuatua itiiti?
31 O lenei, aua ne‘i outou popole, ma faapea ane. Ni a mea tatou te aai ai, ni a foi mea tatou te inu ai, ni a foi mea tatou te oofu ai?
32 auā o mea uma ia ua sailia e nuu ese. Auā ua silafia e lo outou Tamā o i le lagi e aoga ia mea uma ia te outou.
33 A ia outou muai saili le malo o le Atua ma lana amiotonu; ona faaopoopoina atu lea o ia mea uma ia te outou.
34 O lenei, aua tou te popole i le aso a taeao; aua e popole le aso a taeao i ana lava mea. E tatau i le aso lona lava leaga.

Thursday, May 21, 2015

Mataio 5

1 UA silasila atu ia i le motu o tagata, ona maliu ae lea o ia i le mauga; ua nofo ai i lalo, ona o mai ai lea o ona soo ia te ia;
2 ua ia fetalai atu, ma a‘oa‘o ia te i latou, ua faapea atu,
3 Amuia ē loto maulalo ; auā e o latou le malo o le lagi.
4 Amuia ē faanoanoa; auā e faamafanafanaina i latou.
5 Amuia ē agamalu ; auā e fai mo latou tofi le nuu.
6 Amuia ē fia aai ma fia inu i le amiotonu; auā e maoona i latou.
7 Amuia ē alolofa atu; auā e alofaina mai i latou.
8 Amuia ē loto mama ; auā latou te iloa atu le Atua.
9 Amuia ē faatupuina le filemu; auā e ta‘ua i latou o atalii o le Atua.
10 Amuia ē sauaina ona o le amiotonu; auā e o latou le malo o le lagi.
11 Amuia outou pe a latou upu leaga, ma faasaua ia te outou, ma latou tuuaiina pepelo outou i mea leaga uma ona o a‘u.
12 Ia outou olioli ma fiafia lava; auā o i le lagi lo outou taui e tele ; auā na faapea ona latou faasaua i perofeta e na muamua ia te outou.
13 O outou, o le masima o le lalolagi outou ; a e afai e magalo le masima, pe se a se mea e faamāi a‘i? E leai se mea e toe aoga ai, na. ona lafoaiina i fafo, ma solia e tagata.
14 O outou, o le malamalama o le lalolagi outou. E le mafai ona lilo le aai ua tu i luga o le mauga.
15 Latou te le tūtūina foi le lamepa i le tuu ai i lalo o le mea e fua a‘i saito, a e tuu i luga lava o le tuugālamepa ia pupula atu ai i e o i le fale uma.
16 Ia faapea ona pupula atu lo outou malamalama i luma o tagata, ina la latou iloa la outou amio lelei, latou te vivii atu ai i lo outou Tamā o i la lagi.
17 Aua ne‘i outou manatu ua ou sau e tatalaina le tulafono po o le au perofeta; ou te lei sau e tatalaina, a ia faataunuuina.
18 Auā e moni, ou te fai atu ia te outou, e mavae atu le lagi ma le lalolagi, a e le mavae atu lava se iota po o sina fāsi mataitusi o le tulafono, seia taunuu mea uma.
19 O lenei, o se na te tatalaina se poloaiga. e tasi e aupito itiiti o nei poloaiga, ma faapea ona a‘oa‘o i tagata, e ta‘ua ia e aupito itiiti i le malo o le lagi; a o se anaana ma a‘oa‘o ai, e ta‘ua ia e sili i le malo e le lagi.
20 Aua ou te fai atu ia te outou, a le sili la outou amiotonu i la le au tusiupu ma le au faresaio, e le sao atu lava outou i le malo o le lagi.
21 Ua outou faalogo, na fai mai i e anamua, Aua e te fasioti tagata ; ai se fasioti tagata, e nofo sala o ia i le faamasinoga.
22 A o a‘u, ou te fai atu ia te ‘outou, ai se ita fua i lona uso, e nofo sala o ia i le faamasinoga; ai se fai atu foi i lona uso, Raka, e nofo sala o ia i le fono; ai se fai atu foi, Le vale e, e nofo sala o ia i le afi o Kēna.
23 Pe afai foi e te avatu lau taulaga i le fata faitaulaga, ona e manatua ai lea ua i lou uso se mea e tiga ai o ia ia te oe,
24 ina tuu ia i lea mea o lau taulaga i luma o le fata faitaulaga, a e alu oe ia muai faalelei i lou uso, i le e sau ai, ma avatu lau taulaga.
25 Ia vave ona oulua lelei ma loo tagi i ana mea ua ia te oe, manū o i le ala oulua ma ia ; ina ne‘i tuuina atu oe i le faamasino e le ua tagi i ana mea, e tuuina atu foi oe e le faamasino i le auauna, ona tuuina atu lea o oe i le fale puipui.
26 E moni, ou te fai atu ia te oe, e te le toe ulufafo ai lava, seia e avatu tupe uma lava. 27 Ua outou faalogo, na fai mai i e anamua, Aua e te mulilua.
28 A ou te fai atu a‘u ia. te outou, ai se vaai atu i le fafine ina ia manao i ai, ua uma ona mulilua ma ia i lona loto.
29 Afai foi e te tausuai i lou mata taumatau, ina sali ese ia, ma e lafoai; aua o lelei ina fano se tasi ou fāsi tino, a e leaga pe a lafoina lou tino uma i Kēna.
30 Afai foi e te tausuai i lou lima taumatau, ina tutu ese ia, ma e lafoai; aua e lelei ina fano se tasi ou fāsi tino, a e leaga pea lafoina lou tino uma i Kēna.
31 Sa fai mai foi, Ai se faatea i lana avā, ia avatu ia te ia le tusi alei.
32 A ou te fai atu a‘u ia te outou, ai se faatea lana avā, a e lei mulilua ia, ua ia faamulilua ia te ia; ai se fai mana avā le ua faateaina, ua mulilua foi o ia.
33 Ua faalogo foi outou, na fai mai i e anamua, Aua e te tauto pepelo; a ia e avatu i le Alii o mea e te tauto ai.
34 A ou te fai atu a‘u ia te outou, aua lava ne‘i tauto; aua le tauto i le lagi, aua o le nofoalii lea o le Atua;
35 po o le lalolagi, aua o le mea e tu ai ona aao lea; po o Ierusalema, aua o le aai lea a le Tupu silisili.
36 Aua foi ne‘i e tauto i lou ulu, aua e te le mafaia ona faasinasina, pe faauliuli se lauulu e tasi.
37 A ia faapea la outou upu, Ioe, ioe; E leai, e leai; aua o le upu e sili i na upu, mai le leaga lava ia.
38 Ua outou faalogo, na fai mai, E suia le mata i le mata, e suia foi le nifo i le nifo.
39 A ou te fai atu a‘u ia te outou, aua ne‘i outou tetee atu i le leaga ; ai se na te po mai i lou alafau taumatau, ia e liliu atu ia te ia le isi.
40 O le fia fai se faamasinoga ma oe e ave lou ofu tino, ia e tuu atu foi i ai ma lou ofu tele.
41 Ai se na te tauanau mai lua te o ma ia i le maila e tasi, ina o ia oulua ma ia i maila e lua.
42 Ia e avatu i le ua ole mai ia te oe; aua foi e te liliu ese i le ua fia nonō tupe ia te oe.
43 Ua outou faalogo, na fai mai, Ia e alofa atu i le lua te tuaoi, a ia ‘ino‘ino i le ua ita mai ia te oe.
44 A ou te fai atu a‘u ia te outou, ia, outou alolofa atu i e ua ita mai ia te outou, ia outou faamanuia atu i e ua fetuu mai ia te outou, ia outou agalelei atu i e ua ‘ino‘ino mai ia te outou, ia outou tatalo foi mo e ua tuua‘i fua mai ma faasaua mai ia te outou;
45 ina ia faia outou ma atalii o lo outou Tamā o i le lagi, o le na te faaoso i lona la i e ua amio leaga atoa ma e ua amio lelei; ua ia faatotō ifo foi le ua i e ua amiotonu, atoa ma e ua amioletonu.
46 Aua afai tou te alolofa atu i e ua alolofa mai ia te outou, se a ea se taui tou te maua ai? e le faia ea e le au telona o lea lava mea?
47 Pe afai tou te faapito lo outou fealofani i o outou uso, se a se mea sili ua outou faia? e le faapea ea ona faia e le au telona?
48 O lenei, ia atoatoa ona lelei o la outou amio, e pei o lo outou Tamā o i le lagi e atoatoa ona lelei o ia.

Mataio 4

1 ONA aveina ae lea o Iesu i le vao e le Agaga, ina ia faaosoosoina e le tiapolo.
2 Ua faalaina ia i po e fagafulu ma ao e fagafulu, mulimuli ane ona fia taumafa ai lea o ia.
3 Ona alu ane lea ia te ia o lē faaosooso, ua faapea mai, Afai o oe le Alo o le Atua, ina fetalai atu ia ia liu areto nei maa.
4 Ona tali atu ai lea o ia, ua faapea atu, Ua tusia, E le na o mea e ‘ai e ola ai le tagata, a o afioga uma e tūlei mai i le fofoga o le Atua.
5 Ona ave ai lea o ia e le tiapolo i le aai paia, ua ia faatuina foi ia te ia i le tumutumu o le malumalu,
6 ona fai mai lea o ia ia te ia, Afai o oe le Alo o le Atua, oso ia oe i lalō; auā ua tusia, E poloai o ia i ana agelu ia te oe, latou te ave ia te oe i o latou lima, ne‘i tū‘ia lou vae i se maa.
7 Ua fetalai atu Iesu ia te ia, Ua tusia foi, Aua e te tofotofo i le Alii lou Atua.
8 Ona toe ave lea o ia e le tiapolo i le mauga matuā maualuga, ua ia faaali foi ia te ia malo uma o le lalolagi ma o latou matagofie;
9 ona fai mai lea o ia ia te ia, Ou te avatua nei mea uma ia te oe, pe afai e te faapaū ma ifo mai ia te au.
10 Ona fetalai atu lea o Iesu ia te ia, Ina alu ese ia oe Satani; aua ua tusia, E te ifo atu i le Alii lou Atua, na na o ia lava e te auauna i ai.
11 Ona tuua ai lea o ia e le tiapolo, faauta foi, ua o mai agelu ma auauna mai ia. te ia.
12 Ua faafofoga Iesu ua tuuina atu Ioane i le fale puipui, ona maliu atu ai lea o ia i Kalilaia;
13 ua tuua e ia o Nasareta, ua maliu atu o ia ma nofo i Kapanaumi ua tu matafaga, i le tuaoi o Sepulona ma Nafatali;
14 ina ia taunuu ai le upu a le perofeta o Isaia, ua faapea mai,
15 O le nuu o Sepulona, ma le nuu o Nafatali, o le ala i le vai i tala ane o Ioritana, o Kalilaia o nuu ese,
16 o le nuu sa nofo i le pouliuli, ua latou iloa le malamalama tele; o i latou foi sa nonofo i le nuu ma le ata o le oti ua alu ae le malamalama ia te i latou.
17 Talu mai ai na. afua ona tala‘i atu e Iesu, ua faapea atu, Ina salamo ia outou ; aua ua latalata mai le malo o le lagi.
18 Ua savali ane Iesu e latalata ane i le vai o Kalilaia, ona silafia lea e ia o le uso e toalua, o Simona ua igoa ia Peteru, ma Aneterea lona uso, ua la lafo le upega i le vai, aua o tagata fai faiva i laua.
19 Ona fetalai atu lea o ia ia te i laua, Ina mulimuli mai ia ia te au, ou te faia oulua ma fai faiva i tagata.
20 Ona la tuua loa lea o laua upega, a e mulimuli atu ia te ia.
21 Ua tuanai foi e la lea mea, ona silafia lea e ia o le isi uso e toalua, o Iakopo le atalii o Sepetaio, ma Ioane lona uso, ua i le vaa ma lo la tama o Sepetaio, ua latou fai masae o latou upega; ua ia valaauina atu foi ia te i laua.
22 Ona la tuua loa lea o le vaa ma lo la tama, a e mulimuli atu ia te ia.
23 Ua faataamilo Iesu i Kalilaia uma, ua ia a‘oa‘o i o latou sunako, ua ia tala‘i atu foi le tala lelei o le malo, ma faamalolo e ia o ma‘i uma ma : ma‘i tiga uma o le nuu.
24 Ua oo atu ai lona logo i Suria uma, ona latou au mai ai lea ia te ia o e ua mamai atoa uma, o o ua i ai ma‘i eseese, ma e ua puapuagatia, ma e ua uluitinoina e temoni, ma e ua ma‘i maliu, atoa ma e ua mamai i le supa; ona faamaloloina lea o i latou e ia.
25 Ona mulimuli atu lea ia te ia o le motu o tagata e toatele mai Kalilaia, ma Tekapoli, ma Ierusalema, ma Iutaia, ma ona tala atu o Ioritana.

Mataio 3

1 O ONA po ia na sau ai Ioane le papatiso, ua tala‘i atu i le vao o Iutaia, ua faapea atu,
2 Ina salamo ia outou; aua ua latalata mai le malo ole lagi.
3 Auā o ia lava lenei n‘a fai mai ai le perofeta o Isaia, ua faapea mai, O le leo o le ua alaga i le vao, Ina teuteu ia outou le ala e le Alii, ia faalaulelei ona ala.
4 A o Ioane ia, sa ofu i le fulufulu kamela, ma le fusi pa‘u i lona sulugātiti; a o ana mea e ‘ai, e sē akerise ma le meli vao ia.
5 Ona o atu ai lea ia te ia o Ierusalema, ma Iutaia uma, atoa ma le itu uma o Ioritana;
6 Ua papatisoina foi i latou i Ioritana e ia, ua faaali atu e i latou a latou agasala.
7 Ua na iloa atu le au faresaio ma le au satukaio e toatele ua o mai i lana papatisoga, ona ia faapea atu ai lea ia te i latou, Fanau a gata feai e, o ai ea ua na faaali atu ia te outou ia sosola ese i le toasa atali?
8 Ia outou fua mai ni fua e tatau ma le salamo;
9 Aua foi ne‘i outou ma natu e faapea ifo i o outou loto, O Aperaamo, o ia o lo matou tamā ; auā ou te fai atu ia te outou, e maa faia lava e le Atua ona faatupuina mai i nei maa ni fanau mā Aperaamo.
10 O loo tuu nei foi le mātau i tafu‘e o laau; o laau uma foi e le fua mai i fua lelei, e taia ma lafoina i le afi.
11 O a‘u nei, ou te papatiso ' atu ia te outou i le vai ina ia salamo; a e peitai o le mulimuli mai e silisili o ia ia te au, e le aoga a‘u ona tauave i ona see vae; o ia lea na te papatisoina atu ia te outou i le Agaga Paia ma le afi.
12 O i lona aao lana asu, na te faamamāina ai lana faaputugāsaito; na te faapotopotoina foi ana saito i le fale saito, a e susunuina le otaota o saito i le afi e le matineia.
13 Ona maliu atu ai lea o Iesu mai Kalilaia i Ioritana ia Ioane, ia papatisoina ai e ia.
14 A ua vavao e Ioane ia te ia, ua faapea mai, E ao ona e papatisoina mai o a‘u, a ē maliu mai ,ea oe ia te au,
15 A ua tali atu Iesu, ua faapea atu ia te ia, Tuu mai nei pea ia ; aua e faapea ona tatau ia te i tatou ona faataunuuina o mea tonu uma.
16 Ona tuu mai lea ia te ia. Ua papatisoina Iesu, ona maliu ae loa lea o ia nai le vai, faauta foi, ua faaavanoaina le lagi ia te ia, ua ia; iloa atu foi le Agaga o le Atua ua afio ifo e peiseai se lupe, ua oo i ona luga.
17 Faauta foi, o le siufofoga mai le lagi, ua faapea mai, O lo‘u atalii pele lenā, ua ou fiafia lava ia te ia.

Mataio 2

1 UA fanau Iesu i Peteleema i Iutaia i ona po o Herota le tupu, faauta, ua oo mai ai makoi mai sasae i Ierusalema, ua faapea mai,
2 Po o fea o l ai le ua fanau mai o le tupu o tagata Iutaia? auā ua matou vaaia lona fetu i sasae, ua matou o mai ai e ifo atu ia te ia.
3 Ua faalogo i ai Herota le tupu, ona atuatuvale ai lea o ia atoa foi ma Ierusalema uma.
4 Ona ia faapotopotoina ai lea o le au faitaulaga sili uma ma le au tusiupu o le nuu, ua fesili atu ia. te i latou, po o fea e fanau ai le Keriso.
5 Ona latou fai mai ai lea ia te ia, O Peteleema i Iutaia; aua ua faapea ona tusia e le perofeta,
6 O oe foi Peteleema i le nuu o Iuta, e te le topito ona faatauvaa i alii o Iuta; auā e tupu mai ia te oe le faipule, o le na te pule i lo‘u nuu o Isaraelu.
7 Ua ‘a‘ami lemū ane e Herota o makoi, ‘ona matuā suesue ai lea ia te i latou i ona po na iloa ai le fetu.
8 Ona ia aauina atu ai lea o i latou i Peteleema, ua faapea atu, O atu ia outou, ina matuā saili ia i le tama itiiti; pe a outou iloa, ia outou faailoa mai na to au, o a‘u foi ou te alu atu ai e ifo atu ia te ia.
9 Ua latou faalogo atu i le tupu, ona latou o ai lea, faauta foi, o le fetu na iloa e i latou i sasae, ua muamua atu ia te i latou, ua oo ina tu mai i luga o le mea ua i ai le tama itiiti.
10 Ua latou iloa le fetu, ona matuā tele ai lea o lo latou fiafia.
11 Ua latou ulufale atu i le fale, ua latou iloa ai le tama itiiti ma Maria lona tinā, ona latou faapauu ai lea, ma ifo atu ia te ia; ua talai foi o latou oloa, ona latou avatu ai lea ia te ia o mea alofa, o le auro, ma le pulu lipano, ma le pulu muro.
12 Ua faailoa ia te i latou i le miti, aua ne‘i foi atu ia Herota, ona latou o atu ai lea i lo latou nuu i le tasi ala.
13 Ua o i latou, faauta, o le agelu a le Alii ua faaali mai ia Iosefa i le: miti, ua faapea mai, Tulai ia, ina ave le tama itiiti ma lona tinā, ma sosola i Aikupito, ma nonofo ai seia ou fai atu ia te oe; auā o le a saili Herota i le tama itiiti ina ia fasioti ia te ia.
14 Ua tulai ia, ua ave le tama itiiti ma lona tinā i le po, ona o atu lea i Aikupito.
15 Sa i ai foi o ia ua oo ina oti o Herota; ina ia taunuu ai le afioga a le Alii i le perofeta, ua faapea mai, Na ou valaauina lo‘u atalii ai Aikupito.
16 Ua iloa e Herota ua olegia o ia e makoi, ona tele ai lea o lona ita, ua aauina atu e ia nisi e fasioti i tama tane uma. i Peteleema e oo i ona tuaoi uma, e afua i e ua lua o latou tausaga atoa ma e ua pito ane i ai, e faatatau i ona po na na matuā sueina atu ai i makoi.
17 Ona taunuu lea o le upu a le perofeta o Ieremia, ua faapea mai,
18 Ua lagona le leo i Rama, o le auega, o le fetagisi, ma le tagitu‘i tele; ua tagiaue Rasela i lana fanau, e le mafai foi ona. faanaina o ia, ona o i latou ua leai.
19 Ua oti Herota, faauta, o le agelu a le Alii ua faaali mai ia Iosefa i le miti i Aikupito, ua faapea mai,
20 Tulai ia, ina ave le tama itiiti ma lona tinā, ina o atu ia i le nuu o Isaraelu; aua ua oti e na sailia le tama itiiti e fasioti.
21 Ona tulai ai lea o ia, ua ave le tama itiiti ma lona tinā, ona o ai lea i le nuu o Isaraelu.
22 A ua faalogo o ia ua fai ma tupu i Iutaia o Arekilao o le sui o Herota lona tama, ona fefe ai lea i alu i ai. A e peitai ua faailoa ia te ia i le miti, ona alu ai lea o ia i le nuu o Kalilaia.
23 Ua oo foi i le tasi aai e igoa ia Nasareta, ua nofo ai; ina ia taunuu ai o le upu a le au perofeta, E igoa o ia o le Nasareta.

Friday, May 15, 2015

Mataio 1

1 O le tusi i le gafa o Iesu Keriso, o le atalii o Tavita, o le atalii ia o Aperaamo.
2 Na fanaua e Aperaamo o Isaako; na fanaua foi e Isaako o Iakopo; na fanaua e Iakopo o Iuta ma ona uso;
3 na fanaua e Iuta o Faresa ma Sera mai ia Tamara; na fanaua e Faresa o Esaroma; na fanaua e Esaroma o Arama;
4 na fanaua e Arama o Aminatapu; na fanaua e Aminatapu o Naasona; na fanaua e Naasona o Salemona;
5 na fanaua e Salemona o Poasa mai ia Raava; na fanaua e Poasa o Opeta mai ia Ruta; na fanaua e Opeta o Iese;
6 na fanaua e Iese o le tupu o Tavita; na fanaua e le tupu o Tavita o Solomona mai le avā a Uria;
7 na fanaua e Solomona o Reopoamo; na fanaua e Reopoamo o Avia; na fanaua e Avia o Asa;
8 na fanaua e Asa o Iosefatu; na fanaua e Iosefatu o Iorama; na fanaua e Iorama o Usia;
9 na fanaua e Usia o Iotama; na fanaua e Iotama o Aasa; na fanaua e Aasa o Esekia;
10 na fanaua e Esekia o Manase ; na fanaua e Manase o Amone ; na fanaua e Amone o Iosia;
11 na fanaua e Iosia o Iekonia ma ona uso, ina a tāfea i Papelonia.
12 Ua oo le tafeaga i Papelonia, ona fanaua ai lea e Iekonia o Salatielu; na fanaua e Salatielu o Serupapelu;
 13 na fanaua e Serupapelu o Apiuta; Ana fanaua e Apiuta o Eliakimo; na fanaua e Eliakimo o Asora;
14 na fanaua e Asora o Satoka; na fanaua e Satoka o Akeimo; na fanaua e Akeimo o Eliuta;
15 na fanaua e Eliuta o Eleasaro; na fanaua e Eleasaro o Matano; na fanaua e Matano o Iakopo;
16 na fanaua e Iakopo o Iosefa le tane a Maria, na fanaua ai Iesu, o le ua igoa ia Keriso.
17 O lenei, o tupulaga uma e afua mai ia Aperaamo e oo ia Tavita, e sefulu ma le fa ia tupulaga; e afua foi ia Tavita e oo i le tafeaga i Papelonia, e sefulu ma le fa ia tupulaga; e afua foi i le tafeaga i Papelonia e oo i le Keriso, e sefulu ma le fa ia tupulaga.
18 Sa faapea ona fanau mai o Iesu Keriso. Sa fāufautane lona tinā o Maria ia Iosefa, ua iloa ua to o ia i le Agaga Paia, a o lei faatasi i laua.
19 O Iosefa foi lana tane o le tagata amiotonu ia, e lei loto foi o ia ina faamasiasi ia te ia i luma o tagata, ua ia manatu e faatea lemu ia te ia.
20 A o manatunatu o ia i na mea, faauta, ua faaali mai ia te ia le agelu a le Alii i le miti, ua faapea mai, Iosefa e, le atalii o Tavita, aua e te fefe ina an mai ia te oe o Maria lau avā; auā o lana to mai 1e Agaga Paia lea.
21 E fanau mai e ia le tama tane, e te faaigoa foi ia te ia o Iesu; auā e faaola e ia lona nuu ai a latou agasala.
22 Ua oo nei mea uma ina ia taunuu ai le afioga a le Alii i le perofeta, ua faapea mai,
23  Faauta, e to le taupou, ma fanau mai le tama tane, latou te faaigoa foi ia te ia o Emanuelu; o lona uiga pe a faamatalaina, Ua ia te i tatou le Atua.
24 Ua ala Iosefa, sa moe, ona faia lea e ia e pei ona fai mai ai ia te ia o le agelu a le Alii; ua na au mai lana avā.
25 A e la te lei feiloai ua oo ina fanau mai e ia o lana tama tane ulumatua; ua ia faaigoa foi ia te ia o Iesu.