Friday, May 22, 2015

Mataio 7

1 AUA tou te faamasino atu, ina ne‘i faamasinoina outou.
2 Auā o le faamasinoga tou te faamasinoina atu ai, e faamasinoina ai outou; o le fua foi tou te fuaina atu ai, e toe fuaina mai ai ia te outou.
3 Se a le mea e te vaai atu ai i si fāsi laau i le mata o lou uso, a e te le iloa e oe le utupoto i lou lava mata?
4 Pe faapefea foi ona e fai atu i lou uso, Tuu mai ia, so‘u eu ese le fāsi laau i lou mata; faauta foi, o i lou lava mata le utupoto?
5 O oe na le pepelo, ia e muai tiai le utupoto i lou lava mata, ona e iloa lelei ai .lea e eueseina atu le fāsi laau i le mata o lou uso.
6 Aua tou te avatu le mea paia i ulī; aua foi tou te lafo a outou penina i luma o puaa, ne‘i latou soli ai i o latou vae, ma liliu mai, i le saeia ai outou.
7 Ia outou ole atu, ona foaiina mai ai lea ia te outou; ia outou saili, ona outou maua ai lea; ia outou tu‘itu‘i atu, ona toina ai lea ia te outou.
8 Auā ai se ole atu, e maua e ia; o la saili foi, e iloa e ia; e toina foi i le tu‘itu‘i atu.
9 O ai foi se tagata o outou pe a ole mai lona atalii se areto, na te avane ea ia te ia se maa?
10 A ole mai foi se i‘a, na te avane ea ia te ia se gata?
11 O lenei, o outou e leaga, afai ua iloa e outou ona avatu o mea lelei ma a outou fanau, e le sili ea ona foaiina mai e lo outou Tamā o i le lagi o mea lelei i e ole atu ai ia te ia?
12 O mea uma foi tou te loto i ai ia faia e tagata ia te outou, ia faapea lava ona outou faia ia te i latou; aua o le tulafono lea ma le au perofeta.
13 Ia outou ulu atu i le faitotoa va apiapi; auā e va tele le faitotoa, e lautele foi le ala e tau atu i le malaia, e toatele foi i latou o e ui atu ai.
14 Auā e va apiapi le faitotoa, e lauitiiti foi le ala e tau atu i le ola, e toaitiiti foi i latou o e maua.
15 Ia outou ma perofeta pepelo, o e o mai ia te outou i ofu faamamoe, a o totonu o luko feai lava i latou.
16 Tou te iloa i latou i o latou fua. Pe tau mai ea tagata se fuifui vine mai le laau tuitui, po o mati mai le laau talatala?
17 E faapea foi laau lelei taitasi ma fua mai i fua lelei; a o le laau leaga e fua mai i fua leaga.
18 E le mafai i le laau lelei ona fua mai i fua leaga, e le mafai foi i le laau leaga ona fua mai i f ua lelei.
19 O laau uma e le fua mai i fua lelei, e taia ia ma lafoina i le afi.
20 O lea foi tou te iloa ai i latou i o latou fua.
21 E le sao atu i le malo o le lagi i latou uma o e fai mai ia te au, Le Alii e, le Alii e; na o le na te faia le finagalo o lo‘u Tamā o i le lagi.
22 E toatele latou te fai mai ia te au i lea aso, Le Alii e, le Alii e, matou te lei perofeta ane ea i lou igoa, o lou igoa foi na matou tulia ai temoni, o lou igoa foi na. matou fai ai, vavega e tele?
23 Ona ou ta‘utino atu ai lea ia. te i latou, Ou te lei iloa lava outou; ina o ese ia outou ia te au, o outou o e fai amio leaga.
24 O lenei, ai se faalogo i a‘u upu nei, ma faia e ia, ou te faatusaina o ia i le tagata poto, ua na faia lona fale i luga o le papa;
25 Ona to mai lea o uaga, ua oo mai foi tafega, ua agi mai foi o matagi, ua pesi mai i lea fale, a e lei paū lava ia ; aua ua faavaeina i luga o le papa.
26 Ai se faalogo foi i a‘u upu nei, a e le faia, e faatusaina o ia i le tagata valea, na na faia lona fale i luga o le oneone;
27 Ona to mai lea o uaga, ua oo mai foi tafega, ua agi mai foi o matagi, ua pesi mai i lea fale, ona paū ai lea, ua nutipalaina lava.
28 Ua faaiu e Iesu o nei upu, ona matuā taufaiofo ai lea o le motu o tagata i lana mataupu;
29 Auā ua ia a‘oa‘o ia te i latou e pei o se ua i ai le pule, a e le pei o le au tusiupu.

No comments:

Post a Comment