Thursday, May 21, 2015

Mataio 4

1 ONA aveina ae lea o Iesu i le vao e le Agaga, ina ia faaosoosoina e le tiapolo.
2 Ua faalaina ia i po e fagafulu ma ao e fagafulu, mulimuli ane ona fia taumafa ai lea o ia.
3 Ona alu ane lea ia te ia o lē faaosooso, ua faapea mai, Afai o oe le Alo o le Atua, ina fetalai atu ia ia liu areto nei maa.
4 Ona tali atu ai lea o ia, ua faapea atu, Ua tusia, E le na o mea e ‘ai e ola ai le tagata, a o afioga uma e tūlei mai i le fofoga o le Atua.
5 Ona ave ai lea o ia e le tiapolo i le aai paia, ua ia faatuina foi ia te ia i le tumutumu o le malumalu,
6 ona fai mai lea o ia ia te ia, Afai o oe le Alo o le Atua, oso ia oe i lalō; auā ua tusia, E poloai o ia i ana agelu ia te oe, latou te ave ia te oe i o latou lima, ne‘i tū‘ia lou vae i se maa.
7 Ua fetalai atu Iesu ia te ia, Ua tusia foi, Aua e te tofotofo i le Alii lou Atua.
8 Ona toe ave lea o ia e le tiapolo i le mauga matuā maualuga, ua ia faaali foi ia te ia malo uma o le lalolagi ma o latou matagofie;
9 ona fai mai lea o ia ia te ia, Ou te avatua nei mea uma ia te oe, pe afai e te faapaū ma ifo mai ia te au.
10 Ona fetalai atu lea o Iesu ia te ia, Ina alu ese ia oe Satani; aua ua tusia, E te ifo atu i le Alii lou Atua, na na o ia lava e te auauna i ai.
11 Ona tuua ai lea o ia e le tiapolo, faauta foi, ua o mai agelu ma auauna mai ia. te ia.
12 Ua faafofoga Iesu ua tuuina atu Ioane i le fale puipui, ona maliu atu ai lea o ia i Kalilaia;
13 ua tuua e ia o Nasareta, ua maliu atu o ia ma nofo i Kapanaumi ua tu matafaga, i le tuaoi o Sepulona ma Nafatali;
14 ina ia taunuu ai le upu a le perofeta o Isaia, ua faapea mai,
15 O le nuu o Sepulona, ma le nuu o Nafatali, o le ala i le vai i tala ane o Ioritana, o Kalilaia o nuu ese,
16 o le nuu sa nofo i le pouliuli, ua latou iloa le malamalama tele; o i latou foi sa nonofo i le nuu ma le ata o le oti ua alu ae le malamalama ia te i latou.
17 Talu mai ai na. afua ona tala‘i atu e Iesu, ua faapea atu, Ina salamo ia outou ; aua ua latalata mai le malo o le lagi.
18 Ua savali ane Iesu e latalata ane i le vai o Kalilaia, ona silafia lea e ia o le uso e toalua, o Simona ua igoa ia Peteru, ma Aneterea lona uso, ua la lafo le upega i le vai, aua o tagata fai faiva i laua.
19 Ona fetalai atu lea o ia ia te i laua, Ina mulimuli mai ia ia te au, ou te faia oulua ma fai faiva i tagata.
20 Ona la tuua loa lea o laua upega, a e mulimuli atu ia te ia.
21 Ua tuanai foi e la lea mea, ona silafia lea e ia o le isi uso e toalua, o Iakopo le atalii o Sepetaio, ma Ioane lona uso, ua i le vaa ma lo la tama o Sepetaio, ua latou fai masae o latou upega; ua ia valaauina atu foi ia te i laua.
22 Ona la tuua loa lea o le vaa ma lo la tama, a e mulimuli atu ia te ia.
23 Ua faataamilo Iesu i Kalilaia uma, ua ia a‘oa‘o i o latou sunako, ua ia tala‘i atu foi le tala lelei o le malo, ma faamalolo e ia o ma‘i uma ma : ma‘i tiga uma o le nuu.
24 Ua oo atu ai lona logo i Suria uma, ona latou au mai ai lea ia te ia o e ua mamai atoa uma, o o ua i ai ma‘i eseese, ma e ua puapuagatia, ma e ua uluitinoina e temoni, ma e ua ma‘i maliu, atoa ma e ua mamai i le supa; ona faamaloloina lea o i latou e ia.
25 Ona mulimuli atu lea ia te ia o le motu o tagata e toatele mai Kalilaia, ma Tekapoli, ma Ierusalema, ma Iutaia, ma ona tala atu o Ioritana.

No comments:

Post a Comment