Thursday, May 21, 2015

Mataio 2

1 UA fanau Iesu i Peteleema i Iutaia i ona po o Herota le tupu, faauta, ua oo mai ai makoi mai sasae i Ierusalema, ua faapea mai,
2 Po o fea o l ai le ua fanau mai o le tupu o tagata Iutaia? auā ua matou vaaia lona fetu i sasae, ua matou o mai ai e ifo atu ia te ia.
3 Ua faalogo i ai Herota le tupu, ona atuatuvale ai lea o ia atoa foi ma Ierusalema uma.
4 Ona ia faapotopotoina ai lea o le au faitaulaga sili uma ma le au tusiupu o le nuu, ua fesili atu ia. te i latou, po o fea e fanau ai le Keriso.
5 Ona latou fai mai ai lea ia te ia, O Peteleema i Iutaia; aua ua faapea ona tusia e le perofeta,
6 O oe foi Peteleema i le nuu o Iuta, e te le topito ona faatauvaa i alii o Iuta; auā e tupu mai ia te oe le faipule, o le na te pule i lo‘u nuu o Isaraelu.
7 Ua ‘a‘ami lemū ane e Herota o makoi, ‘ona matuā suesue ai lea ia te i latou i ona po na iloa ai le fetu.
8 Ona ia aauina atu ai lea o i latou i Peteleema, ua faapea atu, O atu ia outou, ina matuā saili ia i le tama itiiti; pe a outou iloa, ia outou faailoa mai na to au, o a‘u foi ou te alu atu ai e ifo atu ia te ia.
9 Ua latou faalogo atu i le tupu, ona latou o ai lea, faauta foi, o le fetu na iloa e i latou i sasae, ua muamua atu ia te i latou, ua oo ina tu mai i luga o le mea ua i ai le tama itiiti.
10 Ua latou iloa le fetu, ona matuā tele ai lea o lo latou fiafia.
11 Ua latou ulufale atu i le fale, ua latou iloa ai le tama itiiti ma Maria lona tinā, ona latou faapauu ai lea, ma ifo atu ia te ia; ua talai foi o latou oloa, ona latou avatu ai lea ia te ia o mea alofa, o le auro, ma le pulu lipano, ma le pulu muro.
12 Ua faailoa ia te i latou i le miti, aua ne‘i foi atu ia Herota, ona latou o atu ai lea i lo latou nuu i le tasi ala.
13 Ua o i latou, faauta, o le agelu a le Alii ua faaali mai ia Iosefa i le: miti, ua faapea mai, Tulai ia, ina ave le tama itiiti ma lona tinā, ma sosola i Aikupito, ma nonofo ai seia ou fai atu ia te oe; auā o le a saili Herota i le tama itiiti ina ia fasioti ia te ia.
14 Ua tulai ia, ua ave le tama itiiti ma lona tinā i le po, ona o atu lea i Aikupito.
15 Sa i ai foi o ia ua oo ina oti o Herota; ina ia taunuu ai le afioga a le Alii i le perofeta, ua faapea mai, Na ou valaauina lo‘u atalii ai Aikupito.
16 Ua iloa e Herota ua olegia o ia e makoi, ona tele ai lea o lona ita, ua aauina atu e ia nisi e fasioti i tama tane uma. i Peteleema e oo i ona tuaoi uma, e afua i e ua lua o latou tausaga atoa ma e ua pito ane i ai, e faatatau i ona po na na matuā sueina atu ai i makoi.
17 Ona taunuu lea o le upu a le perofeta o Ieremia, ua faapea mai,
18 Ua lagona le leo i Rama, o le auega, o le fetagisi, ma le tagitu‘i tele; ua tagiaue Rasela i lana fanau, e le mafai foi ona. faanaina o ia, ona o i latou ua leai.
19 Ua oti Herota, faauta, o le agelu a le Alii ua faaali mai ia Iosefa i le miti i Aikupito, ua faapea mai,
20 Tulai ia, ina ave le tama itiiti ma lona tinā, ina o atu ia i le nuu o Isaraelu; aua ua oti e na sailia le tama itiiti e fasioti.
21 Ona tulai ai lea o ia, ua ave le tama itiiti ma lona tinā, ona o ai lea i le nuu o Isaraelu.
22 A ua faalogo o ia ua fai ma tupu i Iutaia o Arekilao o le sui o Herota lona tama, ona fefe ai lea i alu i ai. A e peitai ua faailoa ia te ia i le miti, ona alu ai lea o ia i le nuu o Kalilaia.
23 Ua oo foi i le tasi aai e igoa ia Nasareta, ua nofo ai; ina ia taunuu ai o le upu a le au perofeta, E igoa o ia o le Nasareta.

No comments:

Post a Comment